אודות

נחיצותו של גוף ידע תמציתי ומוסמך שבו ירוכזו פרטי ביוגרפיה וביבליוגרפיה בסיסיים אודות דמויות אישי ישראל, רבניו סופריו וחכמיו, מורגשת בקרב קהל שוחרי תורה ודעת זה זמן רב.

בראש ובראשונה מורגש הצורך בכינוס למקום אחד של כלל הביוגרפיות של גדולי ישראל, רבניו וחוקריו. בעבר נעשו נסיונות כאלו, אך כל ספר מודפס מתחיל לאבד את עדכניותו ברגע צאתו ממכבש הדפוס. לקסיקון מקוון מקיף כזה, ייתר את אלו שלפניו ויוסיף עליהם תוספת מרובה.

עוד זאת, הקורא במכתבי גדולי ישראל ובכתבי העתים מתקופות קודמות נחשף לשמות כותבים ונמענים שונים המוזכרים כבדרך אגב או כעיקרו של ענין ופעמים רבות ששמם של המוזכרים כבר נשתכח למחצה לשליש ולרביע מזכרון רוב הקוראים. עורכים רבים נתקלים בבעיה זו של חיפוש מידע במשך שעות רבות כדי ליצור הערת שוליים משביעת רצון שתספק לקורא את האינפורמציה הבסיסית ההכרחית אודות האדם המוזכר בספר, או אפילו בכדי לכתוב במוסגר את שנת לידתו ופטירתו כדי לסמן את התקופה בה חי ופעל.

פעמים רבות מובא בספר ישן שמו של רב כלשהו או דבר תורה מפיו, אך הקורא אינו יודע מי הוא רב זה ובין אלו חכמים כסתו וקסתו היו מונחות. לעתים יבדוק אחריו שוב ושוב אם ידע שידיו רב לו עם מי שאינם משלומי אמוני ישראל ולעתים יוותר על הבאת דבריו בבחינת לא מדובשו ולא מעוקצו. יהיה אשר יהיה, ישנו צורך ממשי להביא לידיעת הרוצים בכך בקצרה, את ענינם ורקעם של סופרים מבני עמנו שחיו ופעלו במאות השנים האחרונות. לכן השתדלנו להביא גם את תולדותיהם.

ברי לנו שלא נוכל להקיף את כל מי שאמור להיכלל בלקסיקון כזה, אבל אם מתוך שאיפתנו לכלול את כולם נגיע לחציים והיה זה שכרנו ורבים יברכונו. מהדורה זו היא מהדורה מקוונת שתהיה אם ואב לאלו שתבואנה בעקבותיה לפי הענין שיגלה בה הציבור והחן שתישא לפניו, ובעזר שמים ממעל, עוד יתרחב הלקסיקון ויגדל כהנה וכהנה.

במקרים אחדים ראינו לנכון להניח לפני הקורא גם משהו מהגותם או משנתם של אישים אלו, ערוכים בשפה קולחת למען ירוץ בם הקורא. סבורים אנו כי לעתים יהיה ברעיון הגון אחד כדי ציור שיתן ממד נוסף בהיות בעל השמועה לנגד עיני הקורא. הדבר חשוב במיוחד באלו מאישי ישראל שתמונתם אינה בנמצא. דומה כי בתוספת זו יהיה האתר מלקסיקון טכני בלבד למצבת זכרון פעילה לאישי ישראל ויצירתם.