רשימת 'לדור אחרון' – אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה

בשנת תרצ"ז פרסמה אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה, מנשר בשם "לדור אחרון", ובו הטילה חרם על מסדרי קידושין שיקבלו את הליך 'תנאי בנישואין' שניסו רבנים (קונסרבטיבים) אחדים להכניס באותה עת. על המנשר חתמו ראשי האגודה ושלוש מאות רבנים נוספים.

במסגרת פרויקט "לדור אחרון" נשתדלנו להמציא ביוגרפיות – בסיסיות בשלב ראשון – של כל הרבנים שברשימה:

ראשי אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה

 1. רבי משה זבולון מרגליות
 2. רבי ישראל הלוי ראזענבערג
 3. רבי דוב אריה הכהן לעווינטאל
 4. רבי אליעזר זילבער
 5. רבי חיים יצחק הכהן בלאך
 6. רבי יצחק הלוי סגל
 7. רבי דוב המכונה ד"ר רעוועל
 8. רבי ישעי' קרלינסקי
 9. רבי יוסף קאנוויץ, נשיא אגודת הרבנים
 10. רבי יהודה ליב זעלצער, מזכיר

אח"כ באו על החתום הרבנים המפורסמים (לפי אלפא ביתא)

 1. רבי אברהם גאלאנט – חופ"ק בראנקס
 2. רבי אברהם גרשון אש – רב ברעדינג, פא.
 3. רבי אברהם דוב הכהן כהנא – רב בפאר-ראקאוויי
 4. רבי אברהם הלוי ליפשיץ – רב דק"ק פאלל ריווער, מאסס.
 5. רבי אברהם זלמן קורץ – רב בראטשעסטער, נ. י.
 6. רבי אברהם חיניץ – רב בברוקלין
 7. רבי אברהם יעקב בריל – רב בברוקלין, נוא יארק
 8. רבי אברהם יעקב בר' יצחק ז"ל הורוויץ – רב באלבאני, נ. י.
 9. רבי אברהם יצחק זעלמאנאוויטש – רב בברוקלין
 10. רבי אברהם יצחק פערלשטיין – רב בשיקאגא
 11. רבי אברהם יצחק קארדאן – רב בשיקאגא
 12. רבי אברהם יצחק שוחאטאוויץ – רב בבראנקס
 13. רבי אברהם יצחק שיסגאל – חופ"ק ברוקלין
 14. רבי אברהם ליב בר' ישראל שור – רב בשיקאגא
 15. רבי אברהם בהרה"ג מוהר"י ז"ל לעהרמאן – רב בברוקלין, נ. י.
 16. רבי אברהם מתתי' בר' שמואל ארי' הכהן – אב"ד קורונה, ל. איי
 17. רבי אברהם נחמן שווארץ – חופ"ק באלטימאר, מד.
 18. רבי אברהם פסח הירמעס – רב בלאנג ברענטש, נד"ז
 19. רבי אברהם שמואל בהר"ב נפתלי זלל"ה דוביצקי
 20. רבי אברהם שמואל סעמיועלס – רב בעלמיירא, נוא יארק
 21. רבי אהרן דוב בער טעוועל – רב בלאס אנדזעלעס
 22. רבי אהרן דוד בוראק – ברוקלין, נוא יארק
 23. רבי אהרן יעקב קאזלאווסקי – רב בברוקלין, נ. י.
 24. רבי אהרן בהרב יששכר זאלמנאוויץ – רב במאנטריאל
 25. רבי אורי מאיר הכהן – רב בשיקאגא
 26. רבי אהרן מרדכי הלוי אשינסקי – רב בפיטסבורג, פא.
 27. רבי אהרן ראובן טשארני – רב בבעיאן, נד"ז
 28. רבי אורי קויפמאן – חופ"ק נוא יארק
 29. רבי איסר בהגאון ר' מנשה גינזבורג – הרב דפאריטש
 30. רבי אלחנן עוזר לאנדעס – הרב דרעוויער, מאסס.
 31. רבי אלחנן צבי גוטערמאן – חופ"ק סקרענטאן, פא.
 32. רבי אלטר שאול פפעפער – החופ"ק נוא יארק
 33. רבי אלי' אברהם בהגאון דוב מנחם רגשבערג – רב בשיקאגא
 34. רבי אליהו אלתר קאלניאק – רב בבראנקס
 35. רבי אלי' האבערלאנד – חופ"ק נוא יארק
 36. רבי אלי' זאב קאצין – רב בפיטסבורג, פא.
 37. רבי אלימלך אלעזר עהרענבערג – חופ"ק נוא יארק
 38. רבי אלימלך פאהריללע – רב בנוא יארק
 39. רבי אלימלך קאוואלענקא – מאוסטראפאליע, רב בברוקלין
 40. רבי אליעזר צבי בעזדאנסקי – רב בברוקלין
 41. רבי אליעזר כהן – רב בברוקלין נ. י.
 42. רבי אליעזר בה"ר יעקב פרעדמעסקי – רב בבראנקס
 43. רבי אליעזר פופקא – הרב דפ"ק הייווערהיל, מאסס.
 44. רבי אלעזר ראובן מושקין – רב בשיקאגא, אילל.
 45. רבי אליעזר שטלנד – חופ"ק פטרסון, נד"ז
 46. רבי אליעזר שעהנפעלד – רב בבראנקס
 47. רבי אפרים אליעזר הכהן יאלעס – רב בפילאדעלפיא
 48. רבי אפרים בערמאן – רב בברוקלין
 49. רבי אפרים זלמן בן אלחנן דוב זל"ה היילפרן – חופ"ק נוא יארק
 50. רבי אפרים מרדכי שטיינבערג – רב בבראנקס
 51. רבי אפרים עפשטיין – רב לעדת אנשי כנסת ישראל בשיקאגא
 52. רבי אפרים פעלקאוויץ – החופ"ק ברידזשפארט, קאנג.
 53. רבי אפרים צבי מינזבערג – חופ"ק פאקיפסי
 54. רבי אפרים שניאור – רב ואב"ד נוא יארק
 55. רבי ארי' ליב פלאטקין – רב בברוקלין
 56. רבי ארי' ליב רודענסקי – רב בנוא יארק
 57. רבי ארי' ליב במוהר"י ז"ל רלבג – רב בקאני איילאנד
 58. רבי ארי' ליב בר' שמואל הלוי וועלער – רב בנוארק, נד"ז
 59. רבי אשר זילבערשטיין – רב בלאס אנדזשעלעס
 60. רבי אשר ניסן הלוי לעוויטאן – רב בברונקס, נ. י.
 61. רבי בנימין אראנאוויץ – רב בנוא יארק
 62. רבי בנימין ברוך גוטה – אבדק"ק חת"ס בנוא יארק
 63. רבי ב. דוב ווייצמאן
 64. רבי בצלאל בהרב ר' בנימין הכהן – רב באיסט נוא יארק
 65. רבי ברוך בר' ישעי' דוד ז"ל דייווידסאן – רב בברוקלין, נ. י.
 66. רבי ברוך שפירא – החופק"ק סיאטל
 67. רבי גדלי' ארי' שטיינבערג – רב בברוקלין
 68. רבי גדלי' בהרב הג' מוהרי"מ ז"ל סילווערסטאן – רב בוואשינגטאן
 69. רבי גרשון כצמאן – רב בסאן פראנציסקא
 70. רבי דוב בהרא"ה אפפעלמאן – רב בברונזביל, נוא יארק
 71. רבי דוב בער בהרב הג' ניסן זצ"ל שפירא – רב בפילאדעלפיא
 72. רבי דוב לייבאוויטש – ר"מ בישיבת רבנו ישראל מאיר הכהן זצ"ל
 73. רבי דוב מיכל פּייפּער – רב דק"ק אוקלאנד קאליפ.
 74. רבי דובער בהגאון ר' אבא יעקב הכהן בארוכאוו
 75. רבי דובער סווירסקי – רב בשיקאגא
 76. רבי דוד גרשון לייט – רב במייפלטאן פארק, ברוקלין
 77. רבי דוד דובער סווירען – רב ואב"ד בפילאדעלפיא
 78. רבי דוד הכהן כהנוב – רב בשיקאגא
 79. רבי דוד יצחק טרויב – אב"ד נוא לאנדאן, קאננ.
 80. רבי דוד כנפי יונה המכונה טויבענפליגעל – רב בברוקלין, נ. י.
 81. רבי דוד מאיר בהרר"ד ז"ל ראבינאוויץ – רב בבאסטאן
 82. רבי דוד ענגלענדער – רב בברוקלין
 83. רבי דוד קוליק רב בנוארק נד"ז
 84. רבי דוד רקמן – רב באלבאני, נ. י.
 85. רבי זאב גאלד – רב בברוקלין נוא יארק
 86. רבי זכרי' זאקס – רב בקליוולאנד
 87. רבי זלמן בארער – חופ"ק ווילקאס-בערי, פּא.
 88. רבי זרח הורוויץ – חופ"ק וואוסטער, מאסס.
 89. רבי זלמן יעקב פרידערמאן – רב בבאסטאן
 90. רבי זלמן רייכמאן – נוא יארק
 91. רבי חיים אייזיק במוהרי"ז רייטער – רב בבראנזוויל
 92. רבי חיים אליעזר סאמסאן – רב בבאלטימאר, מד.
 93. רבי חיים ביק – רב בברוקלין, נ. י.
 94. רבי חיים בלא"א ר' שמואל ז"ל לאבאוויץ – רב בברוקלין, נ. י.
 95. רבי חיים בן ציון יצחק נאטעלאוויטץ – רב דלואיסוויל קי.
 96. רבי חיים גלאטצער – רב בנוארק, נד"ז
 97. רבי חיים יהודא סיימאן – רב בפילאדעלפיא
 98. רבי חיים יחזקאל מאזעסאן – רב בבראנקס נ. י.
 99. רבי חיים יעקב סילווער – רב בוואוסטער, מאסס.
 100. רבי חיים מאיר בראון – רב בברונקס, נוא יארק
 101. רבי חיים מעדניק – רב בשיקאגא, אילל.
 102. רבי חיים צבי הלוי רובינשטיין – רב בשיקאגא
 103. רבי חיים קארלינסקי – רב בבראנקס, נ. י.
 104. רבי חיים קפלן – חופ"ק פּליינפילד
 105. רבי חיים דאווידאוויטש – רב בבופלא
 106. רבי חיים בהגר"מ ראזין שליט"א – רב בברוקלין
 107. רבי חנוך הענך סינגער – החונה פה לאס אנדזעלעס
 108. רבי טובי' גפן חופ"ק אטלאנטא, גא.
 109. רבי יאיר הלוי חמודות – חופ"ק נוא יארק
 110. רבי יהודא אידל אידלסאן – רב בנוא יארק
 111. רבי יהודה אלטוסקי – רב בברונקס
 112. רבי יהודא בראווער – אבד"ק קענזעס סיטי
 113. רבי יהודה הלוי קאפשטיין – אב"ד דקענטאן אהייא
 114. רבי יהודא חשסמן – רב בשיקאגא
 115. רבי יהודא יהושע פאלק איזראעליט – רב בטשעלסי, מאסס.
 116. רבי יהודא בר' יצחק ז"ל ווייל – רב בנוא יארק
 117. רבי יהודא ליב עזרין – רב בבראנזוויל
 118. רבי יהודא ליב ראזע – חופ"ק נוא יארק
 119. רבי יהודא ליב ראזענבלום – אב"ד דפ"ק דענווער
 120. רבי יהושע אליקום יהודה המכונה ד"ר גולדבערג
 121. רבי יהושע בוימעל – רב בפ"ק וויליאמסבורג
 122. רבי יהושע הלוי הירשהארן – רב במאנטריאל
 123. רבי יהושע הלוי זאמבראווסקי – רב בבאפאלא
 124. רבי יהושע העשל גארצאקאוו – רב בברוקלין, נ. י.
 125. רבי יהושע משה מערעמינסקי – רב דמונט ווערנאן, נוא יארק
 126. רבי יהושע קלעווען – רב בבורלינגטאן, ווט.
 127. רבי יואל דוד בהר"י מאזעסאהן – רב בנוא יארק
 128. רבי יודל ראזענבערג – חופ"ק מאנטרעאל, קנדה
 129. רבי יוסף אדלער – רב בנוא יארק
 130. רבי יוסף אלי' בר' אליעזר ז"ל הענקין – רב בנוא יארק
 131. רבי יוסף בורובסקי – ברוקלין, נוא יארק
 132. רבי יוסף בורשטיין – ברוקלין, נוא יארק
 133. רבי יוסף דוב בערגער – רב במאנטריאל
 134. רבי יוסף דוב הורוויץ – חופ"ק סט. פאול מיננ.
 135. רבי יוסף דובער הלוי סאלאווייציק – רב בספרינג וואלי
 136. רבי יוסף דוב פאין – רב ואב"ד דפארטלאנד, ארעגאן
 137. רבי יוסף דוב קאסטעל – אב"ד דיוטיקא
 138. רבי יוסף הלוי צווייג – חופ"ק ברוקלין
 139. רבי יוסף וויינרעב – חונה פה טאראנטא, קנדה
 140. רבי יוסף יהודא ברוין – רב במורד העיר נוא יארק
 141. רבי יוסף מאיר דזשייקאבסאן – רב בבאסטאן
 142. רבי יוסף מאיר מרגליות – רב בברונקס, נ. י.
 143. רבי יוסף בהגאון מאיר ז"ל פיימער מסלוצק
 144. רבי יוסף ראזין – רב ואב"ד דפאסעאיק
 145. רבי יוסף נפתלי ראזענבערג – רב דנרוויטש, קאננ.
 146. רבי יוסף צבי אהרנזאהן – חופ"ק ניו בריטיין, קאננ.
 147. רבי יוסף מארדכאלאוויץ – רב בברוקלין
 148. רבי יוסף שפירא – רב בק"ק פיטסבורג, פא.
 149. רבי יוסף תאומים – רב דפה דעטראיט, מיש.
 150. רבי יחזקאל פאקס – רב בבראנקס
 151. רבי יחיאל דוב שהם – רב בבאלטימאר
 152. רבי יחיאל מיכל חרל"פ – רב בברונקס
 153. רבי יחיאל נתן בר' שלום הלוי וואססער – רב בנוא יארק
 154. רבי יעקב אלי' הכהן ראבין – רב בברוקלין
 155. רבי יעקב בוימאן – ראב"ד בלאס אנדזעלעס
 156. רבי יעקב בן לאא"ה שמואל קאניק – חו"פ איסט נוא יארק
 157. רבי יעקב בעקער – רב בפילאדעלפיא
 158. רבי יעקב דאנישעווסקי – רב בבעיאן, נד"ז
 159. רבי יעקב דוד גארדאן – החונה בק"ק נארפאלק, ווא.
 160. רבי יעקב הכהן פלעקסער – רב בנוא הווייען, קאננ.
 161. רבי יעקב יצחק רודערמאן – רב ור"מ בבאלטימאר
 162. רבי יעקב ישראל בר' משה צבי ז"ל בערגער – אב"ד בקליוולאנד
 163. רבי יעקב ליב מוינעשטער – רב בברוקלין
 164. רבי יעקב לעווינזאן – רב דביהכ"נ חובבי תורה ברוקלין
 165. רבי יעקב מאיר כהנא שפירא – רב בברוקלין
 166. רבי יעקב מנחם טשאפלער – חונה פה פאסאיק
 167. רבי יעקב מעסקין הכהן – רב בבראנקס, נוא יארק
 168. רבי יעקב משה יאסקין – רב בקאני איילאנד
 169. רבי יעקב משה פיינשטיין – רב בראקסבורי, מאסס.
 170. רבי יעקב משה צימערמאן – נוא יארק
 171. רבי יעקב קאנטראוויץ – רב בטרענטאן, נד"ז
 172. רבי יצחק אייזיק הלוי שמואל – רב בשיקאגא
 173. רבי יצחק בונין – חופ"ק ברוקלין
 174. רבי יצחק הלוי מארקוס – רב בנוא בראנזוויק, נד"ז
 175. רבי יצחק יעקב הכהן לעווין – רב בפ"ק סיילעס מאסס.
 176. רבי יצחק יעקב שעוועלאוויטץ – חופ"ק מידל ווילעדזש, נוא יארק
 177. רבי יצחק ליב עפשטיין – אב"ד נוא יארק
 178. רבי יצחק סטאלמאן – רב בדיטראיט
 179. רבי יצחק קריסלאוו – רב בקליוולאנד
 180. רבי יצחק שמחה הלוי הורוויץ – רב דהארטפארד קאננ.
 181. רבי יצהק שניידמאן – רב בנוא יארק
 182. רבי יקותיאל זלמן בהגרי"ב זצ"ל גרויבארט – רב בקנדה
 183. רבי יקותיאל יהודא גרינוואלד – רב בקאלומבוס, אהייא
 184. רבי ישעי' דוד וועקסלער – רב בברייטאן
 185. רבי ישעי' הלוי הורוויץ – רב בוויניפעג, קנדא
 186. רבי ישראל איסר לעווין – חופ"ק סאינט דזשאזעף, מיזורי
 187. רבי ישראל בן ציון גאלדמאן – רב בווילקעס-בארע, פא.
 188. רבי ישראל בהרש"ל דושאוויץ – רב בברוקלין נ. י.
 189. רבי ישראל גאלדין – רב בראטשעסטער נוא יארק
 190. רבי ישראל יהושע סוועררינאווסקי – רב ברוקלין
 191. רבי ישראל פורת – רב בקליוולאנד
 192. רבי ליב גאלדבערגער – ראב"ד בנוא יארק
 193. רבי ליבער כהן – רב בנוא יארק
 194. רבי ליפמאן לעווין – רב בנוא לאטס, ברוקלין
 195. רבי מאיר בא"א אליעזר שארף – רב בוועסט פלעטבוש, ברוקלין
 196. רבי מאיר בערגער – רב בטאראנטא
 197. רבי מאיר כהן – רב באסבורי פארק נד"ז
 198. רבי מאיר יהושע ראזענבערג – ראב"ד דעיר ספרינפילד, מאסס.
 199. רבי מאיר מארים בהגר"מ מגנעס – החופ"ק ברוקלין
 200. רבי מאיר פרץ חלוי לעווין – רב ברוקלין
 201. רבי מאיר צבי הירש – רב בסאן פראנציסקא
 202. רבי מאיר צבי לעווי – רב דפה טאראנטא, קנדה
 203. רבי מ. דובער ריבקין – רב בבארא פארק
 204. רבי מיכאל ד"ר שייא – נוא יארק
 205. רבי מנחם הכהן ריזיקאוו – רב ואב"ד בברוקלין
 206. רבי מנחם מענדל גוזיק – רב בברוקלין, נ. י.
 207. רבי מנחם מענדל הוכשטיין – רב בדזשורסי סיטי, נוד"ז
 208. רבי מנחם מענדל עקשטיין – רב בקליוולאנד
 209. רבי מנחם מענדיל בלאאמו"ר ז"ל פריידין – רב בברוקלין
 210. רבי מנחם מרדכי פרענקיל תאומים – רב ור"מ בפילאדעלפיא, פא.
 211. רבי מענדל חאדראוו – רב בברונקס, נ. י.
 212. רבי מררכי אהרן קפלן – רב בבארא פארק
 213. רבי מרדכי היילפרן – רב בברוקלין נ. י.
 214. רבי מרדכי הירשפרונג – רב בקאלומבוס אהייא
 215. רבי מרדכי יאהלין – רב בפילאדעלפיא
 216. רבי מרדכי מאיר זילבערמאן – רב בברוקלין, נ. י.
 217. רבי מרדכי מנחם מנדל בורשטיין – חופ"ק קענזעס סיטי, מיזורי
 218. רבי מרדכי צבי שווארץ – רב בקליוולאנד
 219. רבי מרדכי ראבינאוויטץ – רב בבאלטימאר
 220. רבי מרדכי שיף – רב בסינסינעטי, אהייא
 221. רבי משה אהרן בר' ישראל ז"ל פאלייעוו – רב בבראנקס
 222. רבי משה בערמאן – רב בראטשעסטער, נוא יארק
 223. רבי משה דן שיינקאפף – רב דוואטערבורי קאננ.
 224. רבי משה הלוי זייץ – רב בברונקס, נ. י.
 225. רבי משה בהגאון מרן ר' חיים הלוי זצ"ל סאלאווייציק
 226. רבי משה זאב כהן – רב בשיקאגא
 227. רבי משה יום-טוב וואכטפאגעל – רב במאנטריאל
 228. רבי משה יוסף הלוי לעוויטאן – רב בנוא יארק, נ. י.
 229. רבי משה יהודא פישער – רב בדעטראיט
 230. רבי משה בר' יהודא ראזין – חופ"ק בראנזוויל
 231. רבי משה יחיאל הלוי עפּשטיין – רב בבראנקס
 232. רבי משה יעקב מענדעלאוויץ – רב בברוקלין
 233. רבי משה יצחק בראווער – אבד"ק סו סיטי, אייאווא
 234. רבי משה יצחק דזשייקאבסאן – רב בסיראקיוז, נ. י.
 235. רבי משה מרדכי טבצניק – רב בברוקלין, נ. י.
 236. רבי משה מרדכי קליבאנאוו – הרב לאגוה"ק דסויטענד באסטאן
 237. רבי משה עסער – רב בהאריסבורג, פּא.
 238. רבי משה צבי ארי' ביק – רב בברוקלין
 239. רבי משה קלונימוס סקינדער – רב בנוא יארק
 240. רבי משח ראובן חאריק – רב בבאלטימאר, מערילאנד
 241. רבי משה שטילבאנס – רב בבראנקס
 242. רבי משה שטערמאן – רב דק"ק אוהב צדק פה נוא יארק
 243. רבי משה שמואל שפירא – רב בברוקלין
 244. רבי משה שמעון זיוויץ – הרב דפיטסבורג
 245. רבי משה שניידער – רב בנוא יארק
 246. רבי נחום כהנא שפירא – רב בברוקלין
 247. רבי נחמי' כץ – רב בטאלעדא, אהייא
 248. רבי נחמי' ראבינסאן – רב לעדת בית שלום בשיקאגא
 249. רבי נח כהן – רב בבאלטימאר, מד.
 250. רבי ניסן וואקסמאן – רב בלייקוואוד, נוד"ז
 251. רבי ניסן טעלושקין – רב בברוקלין, נ. י.
 252. רבי ניסן מרכל – רב בבאפאלא
 253. רבי נפתלי הערץ בר' נתן נטע הכהן זייציק – רב בדעס-מאינעס
 254. רבי נתן נטע זובער – רב בראזעל ולינדען, נוד"ז
 255. רבי נתן נטע פעקער – חופ"ק נוא ראשעל
 256. רבי נתן ראבינאוויץ – חו"פ פלאטבוש, ברוקלין
 257. רבי עזריאל נחמי' פלאקס – חופ"ק בראנקס
 258. רבי פייביש פישל פלאטא – רב בנוא יארק
 259. רבי פנחס אליהו שפיגעל – נוא יארק
 260. רבי צבי ארענשטיין – רב בנוא יארק
 261. רבי צבי הירש גראדזענסקי – החופ"ק אמאהא, נעב.
 262. רבי צבי חירש דאכאוויטץ – רב בברוקלין, נ. י.
 263. רבי צבי חיים פאפקין – רב דנוא בערפארד, מאסס.
 264. רבי צבי הכהן – יו"ר ועד הרבנים דמאנטריאל, קנדה
 265. רבי צבי יהודא דיינא – רב בקאנארסי ברוקלין
 266. רבי צבי יהודא בה"ר נחום ז"ל אלשוואנג – רב בשיקאגא
 267. רבי צבי ראזענגארטען – נוא יארק
 268. רבי צמח האפענבערג – החופ"ק הארטפארד, קאננ.
 269. רבי קלמן אברהם בהרנ"י ז"ל גאלדבערג – דומו"צ בנוא יארק
 270. רבי ראובן דיקשטין – רב בנוא יארק
 271. רבי ראובן הלוי ליוואוויץ – רב באיסט נוא יארק
 272. רבי ש. א. קזרנובסקי – רב בברוקלין
 273. רבי שאול י. ביק – רב בברוקלין
 274. רבי שאול ליב מארגענשטערן – הרב בפ"ק ליבערטי, נ. י.
 275. רבי שבתי פרידמאן – רב בברוקלין
 276. רבי ש"י הלוי פינקעלשטיין – החופ"ק בראנזוויל
 277. רבי שלום מנחם פארזען – רב בבראנקס
 278. רבי שלום משה שפירא – רב בברוקלין
 279. רבי שלמה זלמן קרעווסקי – חופ"ק אלענטאן, פא.
 280. רבי שלמה חיים זעלצער – רב בדורצעסטער, מאסס.
 281. רבי שלמה יהודא ליב בהגאון ר' בן ציון יעקב הלוי שליט"א
 282. רבי שלמה יהודה ליב לעוויטאן – רב בראק איילאנד, אילל.
 283. רבי שלמה יצחק לעווין – רב דפ"ק מיננעאפאליס, מיננ.
 284. רבי שלמה מיכאל המכונה ד"ר נעכעס – רב בלאס אנדזעלעס
 285. רבי שלמה סאדאווסקי – רב בראטשעסטער, נוא יארק
 286. רבי שמואל אבא ב"ר אברהם אלשעווסקי
 287. רבי שמואל אהרן הלוי פרדס – רב בשיקאגא
 288. רבי שמואל אייזיק כץ – החופ"ק אינדיאנאפאליס, אינד.
 289. רבי שמואל ב"ר בנימין ז"ל באסקין – חופ"ק ברוקלין
 290. רבי שמואל הורוויץ – רב בברוקלין, נ. י.
 291. רבי שמואל חיים בהרב ארי' זצ"ל קליבאנסקי – חופ"ק סט. לואיס
 292. רבי שמואל יאלאוו – רב בסיראקיוז
 293. רבי שמואל ליב שווייא – נוא יארק
 294. רבי שמואל בהרב משה היילפרן – רב בראקסבורי, מאסס.
 295. רבי שמואל סינגער
 296. רבי שמואל בהגאון מוהרצ"י זצ"ל קושלעוויץ – חופ"ק בראנקס
 297. רבי שמואל קלמן מירסקי – רב בברוקלין
 298. רבי שמואל ראמיראווסקי – רב בענגעלוואוד שיקאגא
 299. רבי שמואל ש. גערשטענפעלד – רב בברוקלין, נ. י.
 300. רבי שמחה לוי – רב בפארט עמבאי, נד"ז
 301. רבי שמחה אלי' ציפקעוויץ – נוא יארק
 302. רבי שמעון חיים סיימאן – רב בסט. פּאול
 303. רבי שמעון יהודא שער – רב בברוקלין
 304. רבי שמעון מורדוכוביץ – רב בברונקס, נ י.
 305. רבי שמריהו הלוי הורוויץ – רב בבאלטימאר מד.
 306. רבי שמרי' ליב הלוי הורוויץ – רב בברוקלין, נ. י.
 307. רבי שרגא הכהן המכונה ד"ר ראזענבערג – רב בקליוולאנד
 308. רבי שמחה בהגאון מרן ר' יוסף דובער הלוי זצ"ל סאלאווייציק
 309. רבי שרגא ליב בריל – רב בוויליאמסבורג, ברוקלין