אלה עקדות תראה – רבני ליטא שנספו בשואה

בספרו "ממעמקים" כרך ה' פרסם רבי אפרים אשרי, רשימה של רבני ליטא שנספו בשואה, לרשימה הקדים את הקריאה הבאה מתוך ה'סליחות' לערב ראש השנה:

ארץ אל תכסי דמם, ואל יהי מקום לזעקתם, עד ישקיף וירא ה' משמים וינקום נקמתו ונקמת עמו ונקמת תורתו ונקמת דם עבדיו אשר שפכו דמם כמים.

במסגרת פרויקט "אלה עקדות תראה" השתדלנו להמציא ביוגרפיות – בסיסיות בשלב ראשון – של כל הרבנים שברשימה:

שמות הרבנים הגאונים רועי ומנהיגי ישראל וראשי הישיבות הקדושים והטהורים ממדינת ליטא שנהרגו על קדוש השם. ה' ינקום דמם

 1. רבי אברהם דובער כהנא שפירא – נשיא אגודת הרבנים דליטא, הגאב"ד דקובנא
 2. רבי אלחנן וואסערמאן – ר"מ ישיבת "אוהל תורה" בבאראנאוויץ
 3. רבי אברהם גרודזינסקי – מנהל רוחני ישיבת "כנסת ישראל" סלבודקה
 4. רבי אהרן באקשט – הגאב"ד דשאוועל
 5. רבי אברהם יצחק בלאך – הגאב"ד ור"מ דטעלז
 6. רבי אליהו בנציון פוהן – הגאב"ד דטרישאק
 7. רבי אליהו אהרן גרין – הגאב"ד דווילקאווישק
 8. רבי אברהם זאק – הגאב"ד דאלסיאד מחוז טעלז
 9. רבי אברהם יצחק נאחומאווסקי – מו"ץ בשאוועל
 10. רבי אברהם פילטינאוו – מו"ץ דווילקאווישק
 11. רבי אברהם מייראוויץ – הגאב"ד דאבעל
 12. רבי אהרן קאמראז – הגאב"ד דאוספאל
 13. רבי אליהו סאדאווסקי – משגיח בישיבה קטנה בקעלעם
 14. רבי אברהם משה וויטקינד – הגאב"ד דבאלטרומאנץ
 15. רבי איסר ווייסבארד – הגאב"ד דדארביאן
 16. רבי אברהם טערנא – הגאב"ד דיאסווען
 17. רבי אהרן דוד יפה – הגאב"ד דקאשעדאר
 18. רבי אברהם עזריאל מעדין – הגאב"ד דציטוביאן
 19. רבי אליהו קרעמערמאן – הגאב"ד דקראז
 20. רבי אהרן שמואל כץ – הרב ומו"ץ דראסיין
 21. רבי אשר קלמן באראן – ר"מ ישיבת פאניוועזש
 22. רבי אפרים שלמה קראוויצקי – הגאב"ד דלוקניק
 23. רבי אברהם זאב הלוי העלער – הגאב"ד דמאריאמפאל
 24. רבי אברהם יצחק בעניאס – הגאב"ד דמוסניק
 25. רבי אברהם מיכל וויינער – הגאב"ד דסובענישאק
 26. רבי אליהו רעזניק – הגאב"ד דעזערעני
 27. רבי אברהם מרדכי וועסלער – הגאב"ד דפלונגיאן
 28. רבי אלחנן ווינער – הגאב"ד דשאט מחוז קיידאן
 29. רבי אברהם יצחק פערלמאן – הגאב"ד דשקודוויל
 30. רבי אליהו אוזבנד – הרב דלאבענאר
 31. רבי אהרן ברוידע – הרב דקארמעליטע ומו"ץ בקובנא
 32. רבי אברהם לעווין – הגאב"ד דפאפילאן
 33. רבי אברהם אבא רעזניק – הגאב"ד דפילווישאק
 34. רבי אהרן אלינאוויץ – הגאב"ד דוויסאקאדוואר
 35. רבי אליעזר שיינקמאן – הגאב"ד דטראסקון
 36. רבי אלחנן יהודה בורלאנד – הגאב"ד דהאנושאק
 37. רבי אבא שור – הגאב"ד דווארנא
 38. רבי אהרן כץ – הגאב"ד דפאלאנגע
 39. רבי אריה לייב נימוטין – הגאב"ד דשורווילישאק
 40. רבי אליעזר גאלדבערג – הגאב"ד דראזאליע
 41. רבי אברהם ארי' לייב גראסבארד – הגאב"ד דשירווינט
 42. רבי אלתר ברוידע – ר"מ בישיבת ווילקאמיר
 43. רבי אבנר אקליאנסקי – ר"מ ומנהל ישיבה קטנה בטעלז
 44. רבי אייזיק סטעפנער – הגאב"ד דלייפון
 45. רבי אליהו לוצקי – הגאב"ד דזידיק
 46. רבי א. זאלאנץ – הגאב"ד דפלאטעל
 47. רבי אליעזר יהודה ראבינאוויץ – הגאב"ד דמעמעל
 48. רבי אפרים הלפאן – מזכיר ישיבת טעלז
 49. רבי ברוך נחום גינזבורג – יו"ר אגודת הרבנים דליטא, הגאב"ד דיאנאווא
 50. רבי בצלאל לעווין – הגאב"ד דאליטע מערב
 51. רבי בנימין מאוושא – הגאב"ד דקראקענאווע
 52. רבי ברוך קאפלאן – הגאב"ד דסאקאט
 53. רבי בנימין פערסקי – הגאב"ד דקרעטינגע
 54. רבי ברוך יפה – הגאב"ד דטווער
 55. רבי גרשון מיאדניק – מנהל "תלמוד תורה" בקעלעם
 56. רבי דניאל מאוושאוויץ – מנהל "תלמוד תורה" דקעלעם
 57. רבי דוב צבי ביליצקי – הרב דפלאן חדש בקאוונא ומו"ץ בקאוונא
 58. רבי דובער מלמד – הגאב"ד דצייקישאק
 59. רבי דובער שניצער – הגאב"ד דסימנע
 60. רבי דניאל אייזנשטיין – הגאב"ד דגעלוואן
 61. רבי דובער סוקמאנסקי – הגאב"ד דקאווארסק
 62. רבי דוד גאלדבערג – הגאב"ד דקראק
 63. רבי דוד נחמן דודמאן – הגאב"ד דפאסוואטין
 64. רבי דוד גרשון רובינשטיין – הגאב"ד דקול
 65. רבי דוד פערעלמאן – הגאב"ד דאלעקשאט
 66. רבי דובער בערגמאן – הגאב"ד דסטאקלישאק
 67. רבי זלמן שלמה אסאווסקי – הגאב"ד דסלובודקה, קאוונא
 68. רבי זלמן פערצאווסקי – הגאב"ד דקופישאק
 69. רבי זלמן סודעלניצקי – הגאב"ד דוויסטעניץ
 70. רבי זלמן מעלצער – הגאב"ד דוויזון
 71. רבי זונדעל קרוק – הרב דשירווינט
 72. רבי זלמן אידל קארבוז – הגאב"ד דסרעדניק
 73. רבי זלמן פערמוט – מנהל כולל קאוונא
 74. רבי זלמן בלאך – מנהל רוחני בישיבת טעלז
 75. רבי זעליג ארעלאוויץ – רב דראקישאק
 76. רבי זלמן לעוויטאס – הגאב"ד דלינקאווע
 77. רבי זאב קאפייקא – הגאב"ד דערזוויליק
 78. רבי זיסל שטיינפעלד – הגאב"ד דרעמיגאלע
 79. רבי חיים זעליג קאפלינסקי – הגאב"ד דלויקעווע
 80. רבי חיים ישכר דוב ריקלעס – ר"מ ישיבת בית רובינשטיין פאנעוועזש
 81. רבי חיים הלוי לעוו – הגאב"ד דבאלבירישאק
 82. רבי חיים יחזקאל בלידשטיין – הגאב"ד דשובאטש
 83. רבי חיים זלמן קראן – הגאב"ד דפאקראי
 84. רבי חיים קליבאנאוו – הגאב"ד דווענדזיגאלע
 85. רבי חיים מאסט – מ"מ בקאוונא
 86. רבי חיים פוהן – הגאב"ד דפרען
 87. רבי חיים אליהו מובשאוויץ – הגאב"ד דקאזלאווערודע
 88. רבי חיים ראובן רובינשטיין – רב ביורבורג
 89. רבי טובי' דוב שלעזינגער – הגאב"ד דדוסאט
 90. רבי יוסף זוסמאנאוויץ – הגאב"ד דווילקאמיר
 91. רבי יצחק אגולניק – הגאב"ד דפאסוואל
 92. רבי יהודה יאבלאנסקי – הגאב"ד דאליטא מזרח
 93. רבי יוסף שור – הגאב"ד דוויינוטע
 94. רבי יחזקאל בערנשטיין – ר"מ ישיבת "אור ישראל" בסלבאדקא
 95. רבי יחזקאל גאלדשלאק – הגאב"ד דוויסיי
 96. רבי יוסף חיים זאקס – ר"מ ומנהל ישיבת "אוהל משה" סלבודקא
 97. רבי יעקב משה אבעלאוו – הגאב"ד דזאראן מחוז טעלז
 98. רבי ישראל תנחום פארטמאן – הגאב"ד דזעזשמיר
 99. רבי יעקב חיים רעזניק – מו"ץ בווילקאמיר
 100. רבי יוסף פאגראמאנסקי – הגאב"ד דשידלאווע
 101. רבי יצחק אייזיק הירשאוויץ – הגאב"ד דווערזבלאווע
 102. רבי יעקב ארי' גערשטיין – הגאב"ד דלאזדיי
 103. רבי ישראל נח חאצקעוויץ – הרב דחסידים בקופישאק
 104. רבי יעקב פאקעלנישקי – ר"מ ומנהל ישיבת "עץ חיים" בקאוונא
 105. רבי יוסף גאלדין – הגאב"ד דשאקי
 106. רבי יוסף אנאכאוויץ – רב בשאקי
 107. רבי יעקב חיים טערוסקין – הגאב"ד דשקוד
 108. רבי יעקב וואלפע – הגאב"ד דאוזווענט
 109. רבי יוסף שער – עורך ירחון "כנסת ישראל" סלאבאדקא
 110. רבי יצחק יפה – הגאב"ד דאופינע
 111. רבי יצחק נאסעל – הגאב"ד דאנטאלעפט
 112. רבי יעקב שלמה הורוויץ – מזכיר ישיבת "כנסת ישראל" סלאבאדקא
 113. רבי יונה סענדזול – ר"מ ישיבת עץ חיים בקאוונא
 114. רבי יוסף פייוועלזאן – מנהל מרכז מזהירי שבת ויו"ר מרכז "תפרת בחורים"
 115. רבי יעקב פינס – הגאב"ד דטאראגין
 116. רבי ישכר בער ראבינאוויץ – מו"ץ דפאנעוועזש
 117. רבי יעקב משה שמוקלער – רב בשאנץ ע"י קאוונא ומו"ץ בקאוונא
 118. רבי יהודה דוב סידרער – הגאב"ד דיאנישקעל
 119. רבי ישראל פארבער – הגאב"ד דפיקעלען
 120. רבי ירחמיאל ישפה – הגאב"ד דווישינטע
 121. רבי יצחק מאיר חיט – הגאב"ד דפומפיאן
 122. רבי יעקב אבעלסאן – הגאב"ד דלאצקאווע
 123. רבי ישראל ארדמאן – ר"מ בישיבת טעלז
 124. רבי יוסף זאב ממיפה – הגאב"ד דמאזשייק
 125. רבי ישראל קרעניץ – הגאב"ד דנעמאקסט
 126. רבי יעקב ראלבע – הגאב"ד דסאלאק
 127. רבי יצחק גרין – הגאב"ד דסאפיזישאק
 128. רבי יוסף שאכאנאוויץ – הגאב"ד דסוואדסאט
 129. רבי ישעיהו משה שעסקין – הגאב"ד דסימעלישאק
 130. רבי יצחק בעגון – הגאב"ד דראדווילישאק
 131. רבי ישראל מעהל – הגאב"ד דראגאווע
 132. רבי ישראל ריף – הגאב"ד דזאגער חדש
 133. רבי יצחק זונדל ריף – הגאב"ד דזאגער ישן
 134. רבי יהושוע קאפלאן – הגאב"ד דווידאקלע
 135. רבי יצחק אליעזר ווישנעווסקי – הגאב"ד דקאלטענאן
 136. רבי כלב מאיר זיוו – הגאב"ד דשילעל
 137. רבי לייב בערענשטיין – הגאב"ד דבירז
 138. רבי לוי שפיץ – הגאב"ד דטאבריג
 139. רבי לייב לעווי – הגאב"ד דפאזעלווע
 140. רבי לייב סיגאר – הגאב"ד דקאמאי
 141. רבי לייב שניידער – הגאב"ד דזיימעל
 142. רבי לייב לאבא – הגאב"ד דליגום
 143. רבי מיכל דוד שטופעל – הגאב"ד דמערעץ
 144. רבי מאיר פאקעלנישקי – הגאב"ד דיעלאק
 145. רבי מרדכי ראבינאוויץ – הגאב"ד דסיאד מחוז טעלז
 146. רבי מנחם מענדעל שור – הגאב"ד דקאפצעווע
 147. רבי מאיר צבי קלאף – הגאב"ד דסאלאנט
 148. רבי מאיר לעווין – הגאב"ד דגארזד
 149. רבי מאיר לייב מעץ – הגאב"ד דגרינקישאק
 150. רבי משה אהרן קושעלעווסקי – הגאב"ד דדאטנאווע
 151. רבי משה לוריא – הגאב"ד דווייגעווע
 152. רבי משה אלשוואנג – משגיח בישיבת טעלז
 153. רבי מרדכי דוד הענקין – הגאב"ד דשאדאווע
 154. רבי משה סקארוטע – רב בסלבאדקע
 155. רבי מיכל פוהן – הגאב"ד דפאנידעל
 156. רבי משה סידרער – ר"מ דראקישאק
 157. רבי מנחם מענדיל קאפעלאוויץ – הגאב"ד דסקאפעשאק
 158. רבי משה לעווין – הגאב"ד דזאסלי
 159. רבי משה ארי' לייב מילעווסקי – הגאב"ד דדארסונישאק
 160. רבי משה בענדעט ניסטער – רב דתפארת בחורים בסלבודקה
 161. רבי משה קראוועץ – הגאב"ד דפאיורע
 162. רבי מרדכי קרימער – רב בהד שאסיי בקאוונא
 163. רבי משה ליטוואק – הגאב"ד יעזנע
 164. רבי משה יונה וויינער – הגאב"ד דסאלאט מחוז בירז
 165. רבי משה יצחק וויטשיק – הגאב"ד דאייראגאלע
 166. רבי מאיר ווערזבלאווסקי – הגאב"ד דקרוקי מחוז שאוועל
 167. רבי מרדכי כהן – הגאב"ד דרודאמינע
 168. רבי משה גראץ – ר"מ ומנהל בישיבת ווילקאמיר
 169. רבי משה דוב צפתמן – מנהל רוחני בישיבת פאנעוועזש
 170. רבי נחום בצלאל דזימיטראווסקי – הגאב"ד דיאנישאק
 171. רבי נחום מרדכי ווערבאווסקי – הגאב"ד דאקמיען
 172. רבי נחמן הירשאוויץ – מו"ץ דאוטיאן
 173. רבי נחמי' פארטמאן – הגאב"ד דניישטאט שאקי
 174. רבי נטע בעליצקי – הגאב"ד דמאלאט
 175. רבי נחום שער – הגאב"ד דדויג
 176. רבי נתנאל יוסף גראז – הגאב"ד דווארזאן
 177. רבי נטע ירחמיאל ליטווין – הגאב"ד דקורשאן
 178. רבי נחום קאגאן – משגיח בישיבת "בית רובינשטיין" פאנעוועזש
 179. רבי נחמי' פיין – הגאב"ד דוועוויע
 180. רבי עזריאל ראבינאוויץ – ר"מ בישיבת טעלז
 181. רבי עקיבא בערלין – הגאב"ד דשאוולאן
 182. רבי פנחס העלפאן – ר"מ ומנהל ישיבה מכינה דטעלז
 183. רבי צבי בליימאן – הגאב"ד דאראן
 184. רבי צבי לייב פערסקי – הגאב"ד דווילאן
 185. רבי צבי נתן קאפלאן – הגאב"ד דהאנושיאק מחוז ראקישאק
 186. רבי צבי יעקב יאנקעלאוו – הגאב"ד דוואשקי
 187. רבי צבי שניידער – ר"מ בישיבת "עטרת צבי" קאוונע
 188. רבי צבי הירשאוויץ – הגאב"ד דדאבייק
 189. רבי צבי פלאקסמאן – הגאב"ד דפושעלאט
 190. רבי קלמן קלונימוס קאדישעוויץ – הגאב"ד דאניקשט
 191. רבי קלמן מגיד – הגאב"ד דוועקשנע
 192. רבי קלמן לעווין – הגאב"ד דגודלעווע
 193. רבי קלמן בייניאשעוויץ – הגאב"ד דקעלעם
 194. רבי קלינימוס גאלדשטיין – מו"ץ בזאגער חדש
 195. רבי קאפל יאזעפאוויץ – הגאב"ד דפאגיר
 196. רבי שלמה פיינזילבער – יו"ר אגודת הרבנים דליטא, אב"ד דקיידאן
 197. רבי שמואל פאנדילער – הגאב"ד דריטעווע
 198. רבי שלום יצחק לעוויטאן – הגאב"ד דשוועקשנע
 199. רבי שרגא גאווראן – הגאב"ד דכוויידאן
 200. רבי שמואל דוב כהן – ר"מ ומנהל ישיבת "בית רובינשטיין" פאנעוועזש
 201. רבי שמחה שלמה גיטעלעוויץ – רב בהר ירוק בקאוונע ור"מ ומנהל "עטרת צבי" קאוונע
 202. רבי שמואל יוסף שהם – הגאב"ד דווילקי
 203. רבי שלמה קארב – מו"ץ בקאוונא
 204. רבי שלמה פיאנקא – ר"מ בישיבה קטנה בקעלעם
 205. רבי שרגא הלוי הורוויץ – ר"מ בישיבת "כנסת ישראל" בסלבודקה
 206. רבי שמואל מאראק – ר"מ ישיבת אוהל משה בסלבודקה
 207. רבי שלמה ברענער – ר"מ בית רובינשטיין, פאנעוועזש
 208. רבי שלמה מאנצער – משגיח על הכשרות בקאוונע
 209. רבי שמחה זיסל מאנקעוויץ – ר"מ ישיבת "אורח חיים" בקאוונא