רשימת גדולי ישראל (ת"נ-תרצ"ז)

מכתב-יד השלמה ל'סדר הדורות' של הרב ברוך שמואל הכהן דויטש

 • רבי אברהם ב"ר מרדכי [גינת ורדים הספרדי] (חי סביב תנ"א)
 • רבי הלל [בית הלל] (תנ"א)
 • רבי גרשון [עבודת הגרשוני] (תנ"ב)
 • רבי שמואל אבוהב [דברי שמואל] (תנ"ד)
 • רבי משה ן' חביב [כפות תמרים וכו'] (תנ"ו)
 • רבי יוסף שאול מקראקא [מסורת הש"ס] (חי תנ"ו)
 • רבי אהרן פרחי [פרח מטה אהרן] (תנ"ז)
 • רבי יעקב ששפורטש (תנ"ח)
 • רבי חזקיה די סילוא [פרי חדש] (תנ"ח)
 • רבי שמואל [בית שמואל] (תנ"ח)
 • רבי משה זכות [רמ"ז] (תנ"ח)
 • רבי יאיר בכרך [חוות יאיר] (תס"ב)
 • רבי עוזר מקלימנטוב [אבן העוזר] (ת"ע)
 • רבי אליהו [אליה רבה וזוטא, גיס השבו"י] (תע"ב)
 • רבי יונה לנדסופר [מעיל צדקה] (תע"ג)
 • רבי אברהם ברוידא (תע"ז)
 • רבי צבי אשכנזי [חכם צבי] (תע"ח)
 • [רבי שבתי בס] [שפתי חכמים (תע"ח)
 • רבי נפתלי כ"ץ [סמיכת חכמים] (תע"ט)
 • רבי שמואל שאטין [מהרשש"ך] (תע"ט)
 • רבי אליהו פולדא [ר"א פולדא] (סמוך לתפ"ה)
 • רבי יהודה רוזאניס [משנה למלך] (תפ"ז)
 • רבי אליהו הכהן מאיזמיר [שבט מוסר] (תפ"ט)
 • רבי יוסף אירגאס [שומר אמונים] (ת"צ)
 • רבי יעקב כולי [מגיה למל"מ] (תצ"ב)
 • רבי יעקב רישר [שבות יעקב, חק יעקב] (תצ"ג)
 • רבי אפרים נבון [מחנה אפרים] (תצ"ה)
 • רבי יעקב אלפנדרי [חבר מל"מ ומחנ"א, מוצל מאש]
 • רבי אלכסנדר סנדר שור [תבואות שור] (תצ"ז)
 • רבי דוד אופנהיים (תצ"ז)
 • רבי ישעיה בסאן [לחמי תודה, רבו דרמח"ל] (תצ"ט)
 • רבי יעקב כץ [שב יעקב] (ת"ק)
 • רבי אהרן הכהן [זקן אהרן] (ת"ק)
 • רבי אלעזר רוקח [מעשה רוקח] (תק"ב)
 • רבי חיים ן' עטר [אור החיים] (תק"ג)
 • רבי עמנואל חי ריקי [משנת חסידים] (תק"ג)
 • רבי מאיר אייזנשטט [פנים מאירות] (תק"ד)
 • רבי משה חיים לוצאטו [רמח"ל] (תק"ז)
 • רבי יחיאל הלפרין [סדר הדורות] (תק"ז)
 • רבי צבי הירש מהלברשטאדט [ר' הירש חריף] (תק"ח)
 • רבי יחזקאל קצנלנבויגן [כנסת יחזקאל] (תק"ט)
 • רבי אהרן ן' חסון (תק"י)
 • רבי יצחק הכהן [בתי כהונה] (תקט"ו)
 • רבי יעקב יהושע פאלק [פני יהושע] (תקט"ו)
 • רבי יצחק בכ"ר דוד [דברי אמת] (לפני תקט"ז)
 • רבי יצחק למפרונטי [פחד יצחק] (תקט"ז)
 • רבי ישראל יעקב אלגאזי [אבי רי"ט אלגאזי] (תקט"ז)
 • רבי עקיבא איגר הראשון [משנת רבי עקיבא] (תקי"ח)
 • רבי ישראל בעש"ט (תק"כ)
 • רבי אברהם גרשון מקיטוב (תק"כ)
 • רבי דוד פרענקיל [קרבן העדה] (תקכ"ב)
 • רבי יונתן אייבשיץ (תקכ"ז)
 • רבי יצחק (מ)המבורגר [זמן הנוב"י] (תקכ"ז)
 • רבי אברהם אביש מפרנקפורט [ברכת אברהם] (תקכ"ט)
 • רבי נתנאל וייל [קרבן נתנאל] (תקכ"ט)
 • רבי חיים כהן רפופורט (תקל"א)
 • רבי מלאכי הכהן [יד מלאכי] (תקכ"ותקל"ב)
 • רבי אהרן מקרלין (תקל"ב)
 • רבי דוב בער ממעזריטש [המגיד] (תקל"ג)
 • רבי יצחק נוניס [שער המלך] (תקל"ותקל"ד)
 • רבי יעקב עמדין [יעב"ץ] (תקל"ו)
 • [רבי יוסף שטיינהארט] [זכרון יוסף] (תקל"ו)
 • רבי שלום שרעבי [רש"ש] (תקל"ז)
 • רבי שמעלקא הורוויץ (תקל"ח)
 • רבי אלחנן אשכנזי [סדרי טהרה] (חי תקכ"זתק"מ)
 • רבי זרח איידליץ (תקמ"חתק"מ)
 • רבי משה מרגלית [פני משה] (תקמ"א)
 • רבי שלמה מחעלם [מרכבת המשנה] (תקמ"א)
 • רבי יעקב יוסף מפולנאה [תולדות] (תקמ"ב)
 • רבי אריה לייב ממיץ [שאגת אריה] (תקמ"ה)
 • רבי אלימלך מליזענסק (תקמ"ו)
 • רבי זלמן מוולוז'ין (תקמ"ז)
 • רבי מנחם מנדל מוויטבסק (תקמ"ח)
 • רבי מאיר ברבי [מפרשבורג] (תקמ"ט)
 • רבי שאול אמשטרדם (תק"נ)
 • רבי מאיר מרגלית (תק"נ)
 • רבי פנחס מקוריץ (תקנ"א)
 • רבי לייב שרה'ס (תקנ"א)
 • רבי יוסף תאומים [פרי מגדים] (תקנ"ב)
 • רבי דוד פארדו [חסדי דוד] (תקנ"ב)
 • רבי יחזקאל לנדא [נודע ביהודה] (תקנ"ג)
 • רבי אלכסנדר זיקסקינד [יסוד ושורש העבודה] (תקנ"ד)
 • רבי יום טוב מקאפולי [קדושת יום טוב] (תקנ"ה)
 • רבי אליהו מווילנא [הגר"א] (תקנ"ח)
 • רבי ישעיה פיק ברלין (תקנ"ט)
 • רבי משה אפרים מסדילקאוו [דגל מחנה אפרים, נכד הבעש"ט] (תק"ס)
 • רבי זושא מהאניפולי [אחי ר"א] (תק"ס)
 • רבי נתן אדלער (תק"ס)
 • רבי אלעזר קליר [אור חדש] (תקס"ב)
 • רבי נח חיים צבי מהמבורג [מעין החכמה] (תקס"ב)
 • רבי יוסף הויכגילערנטער [משנת חכמים] (תקס"ו)
 • רבי יום טוב אלגאזי [מהרי"ט אלגאזי] (תקס"ב)
 • רבי פנחס הלוי הורוויץ [הפלאה] (תקס"ב)
 • רבי משולם איגרא (תקס"ב)
 • רבי רפאל המבורגר (תקס"ד)
 • רבי דוב בער מווילנא [רביד הזהב] (תקס"ד)
 • רבי יעקב [המגיד] מדובנא (תקס"ה)
 • רבי יצחק אשכנזי [טהרת הקודש] (תקס"ו)
 • רבי מאיר פויזנר [בית מאיר] (תקס"ז)
 • רבי שמואל קעלין [מחצית השקל] (תקס"ז)
 • רבי יששכר בער מווילנא [מעלות התורה. אחי הגר"א] (תקס"ז)
 • רבי דניאל [חמודי דניאל] (תקס"ז)
 • רבי אברהם בן הגר"א (תקס"ט)
 • רבי דוד שלמה אייבשיץ [לבושי שרד] (תק"ע)
 • רבי מרדכי מלכוביץ' (תק"ע)
 • רבי אברהם מקליסק (תק"ע)
 • רבי לוי יצחק מברדיטשוב (תקע"א)
 • רבי אריה לייב הכהן [קצות החושן] (תקע"ג)
 • רבי ברוך ייטלס [טעם המלך] (תקע"ג)
 • רבי שניאור זלמן מלאדי [תניא] (תקע"ג)
 • רבי חיים מטשערנוביץ [באר מים חיים] (תקע"ג)
 • רבי נחמן מברסלב (תקע"ד)
 • רבי יעקב יצחק [החוזה מלובלין] (תקע"ה)
 • רבי מנחם מנדל מרימנוב (תקע"ה)
 • רבי ישראל [המגיד] מקוז'ניץ (תקע"ה)
 • רבי עזריאל הורוויץ [ראש הברזל] (תקע"ט)
 • רבי אברהם דנציג [חיי אדם] (תקפ"א)
 • רבי חיים מוולוז'ין [נפש החיים] (תקפ"א)
 • רבי ברוך פרנקיל [ברוך טעם] (תקפ"א)
 • רבי אברהם טיקטין [פתח הבית] (תקפ"א)
 • רבי רפאל יוסף חזן [חקרי לב] (תקפ"א)
 • רבי בצלאל רנשבורג (תקפ"א)
 • רבי צבי הירש מפיעטרקוב [ברית אברהם] (תקפ"א)
 • רבי אליעזר פאפו [פלא יועץ] (תקפ"ד)
 • רבי יעקב צבי יאליש [מלוא הרועים] (תקפ"ה)
 • רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא (תקפ"ו)
 • רבי אליעזר פלעקליש [תשובה מאהבה] (תקפ"ו)
 • רבי בנימין וולף [שערי תורה] (תקפ"ו)
 • רבי שמחה בונם מפשיסחא (תקפ"ז)
 • רבי דוב בער מליובאביטש [האמצעי] (תקפ"ח)
 • רבי אפרים זלמן מרגליות [בית אפרים] (תקפ"ח)
 • רבי ישראל איסר [שער המשפט] (תקפ"ח)
 • רבי יהודא מסלונים [אפיקי יהודה] (תקפ"ח)
 • רבי מאיר וייל מברלין (תקפ"ט)
 • רבי מרדכי בינעט [הר המור פרשת מרדכי] (תקפ"ט)
 • רבי דוד דייטש [אהל דוד] (תק"צ)
 • רבי משה זאב מביאליסטוק [אגודת אזוב] (תק"צ)
 • רבי משה מינץ [מאובן ישן] (תקצ"א)
 • רבי אלעזר לנדא [יד המלך] (תקצ"א)
 • רבי יעקב מליסא [חוות דעת] (תקצ"ב)
 • רבי אריה לייב צינץ [מפלאצק] (תקצ"ג)
 • רבי דוד מנאווהארדאק [גליא מסכתא] (תקצ"ג)
 • רבי א"ש מאמציסלאוו (תקצ"ג)
 • רבי אברהם אבלי מווילנא (תקצ"ו)
 • רבי צבי הירש מזידיטשוב (תקצ"ו)
 • רבי עקיבא איגר (תקצ"ח)
 • רבי יעקב אורנשטיין [ישועות יעקב] (תקצ"ח)
 • רבי שמואל לנדא [בן נוב"י] (תקצ"ח)
 • רבי ישראל משקלוב [פאת השולחן] (תקצ"ט)
 • רבי משה סופר [חתם סופר] (ת"ר)
 • רבי נחום טריביטש [ס' קובץ] (ת"ר)
 • רבי משה טייטלבוים [מאיהל] (תר"א)
 • רבי אברהם מבוטשאטש [דעת קדושים] (תר"א)
 • רבי צבי אלימלך מדינוב [בני יששכר] (תר"א)
 • רבי בנימין דיסקין [אבי רי"ל דיסקין] (תר"א)
 • רבי יששכר בער מראדושיץ (תר"בתר"ג)
 • רבי יעקב מקרלין [משכנות יעקב] (תר"ה)
 • רבי [יצחק איצק] אויערבאך [דברי משפטחיים] (תר"ו)
 • רבי זעקל ליב ממיכלשטאדט [בעל שם] (תר"ח)
 • רבי יצחק מוורקי (תר"ח)
 • רבי ישראל מרוז'ין (תר"יתרי"א)
 • רבי יצחק מוולוז'ין [בן ר"ח] (תרי"א)
 • רבי יצחק מקרלין [קרן אורה] (תרי"ב)
 • רבי יצחק אייזיק חבר [בנין עולם] (תרי"ב)
 • רבי מאיר א"ש [אמרי אש] (תרי"ב)
 • רבי דובעריש אשכנזי [נודע בשערים] (תרי"ג)
 • רבי שלמה איגר (תרי"ג)
 • רבי שלום רוקח מבעלז (תרט"ו)
 • רבי מאיר מפרמישלן (תרט"ו)
 • רבי דוד לוריא [רד"ל] (תרט"ז)
 • רבי צבי הירש [מהר"ץ] חיות (תרט"ז)
 • רבי יא"ז ענזיל [תלמיד קצה"ח] (תרי"ח)
 • רבי משה מקוברין (תרי"ח)
 • רבי מנחם מנדל מקוצק (תרי"ט)
 • רבי דוד טעביל [נחלת דוד] (תרכ"א)
 • רבי ישראל ליפשיץ [תפארת ישראל] (תרכ"א)
 • רבי יחיאל העליר [עמודי אור] (תרכ"ב)
 • רבי משה יהושע ליב מקוטנא [זית רענן] (תרכ"ה)
 • רבי יעקב צבי מעקלענבורג [הכתב והקבלה] (תרכ"ה)
 • רבי יהודה אסאד [יהודא יעלה] (תרכ"ה)
 • רבי יהוסף שווארץ [תבואת הארץ] (תרכ"ה)
 • רבי יצחק מאיר [הרי"מ] מגור (תרכ"ו)
 • רבי זונדיל מסלאנט (תרכ"ו)
 • רבי מנחם מנדל מלובביטש [צמח צדק] (תרכ"ו)
 • רבי אשר מטיקטין [ברכת ראש] (תרכ"ח)
 • רבי אברהם צבי הירש [פתחי תשובה] (תרכ"ח)
 • רבי שלמה קלוגר (תרכ"ט)
 • רבי דובעריש מייזליש (תר"ל)
 • רבי העניך מאלכסנדר (תר"ל)
 • רבי שמואל שטראשון [רש"ש] (תרל"ב)
 • רבי יעקב עטלינגר [ערוך לנר] (תרל"ב)
 • רבי צבי בנימין אויערבאך [נחל אשכול] (תרל"ב)
 • רבי יוסף באב"ד [מנחת חינוך] (תרל"ד)
 • רבי מאיר מארים [ניר לירושלמי] (תרל"ד)
 • רבי אליהו מגריידיץ (תרל"ה)
 • רבי אברהם מטשעכנוב (תרל"ה)
 • רבי בצלאל הכהן מווילנא (תרל"ה)
 • רבי אברהם שאג (תרל"ו)
 • רבי שלמה גנצפריד (תרל"ו)
 • רבי חיים מצאנז [דברי חיים] (תרל"ו)
 • רבי שמשון רפאל הירש (תרל"ז)
 • רבי יעקב גזונדהייט [תפארת יעקב] (תרל"ח)
 • רבי יום טוב ליפמאן [עונג יום טוב] (תרל"ח)
 • רבי מאיר אויערבאך [אמרי בינה] (תרל"ח)
 • רבי משה [מהר"ם] שיק (תרל"ט)
 • רבי י"ד במברגר [שערי שמחה] (תרל"ט)
 • רבי מאיר לייבוש [מלבי"ם] (תר"מ)
 • רבי אש"ב סופר [כתב סופר] (תרמ"ג)
 • רבי שמואל אהרנפלד [חתן סופר] (תרמ"ג)
 • רבי ישראל מסלנט (תרמ"ג)
 • רבי שמעון סופר (תרמ"ג)
 • רבי אברהם ויינבערג מסלונים [יסוד העבודה] (תרמ"ד)
 • רבי חיים סופר [מחנה חיים] (תרמ"ו)
 • רבי לייבלי איגר (תרמ"ח)
 • רבי חיים אלעזר וואקס [נפש חיה] (תרמ"ט)
 • רבי אלעזר משה הורוויץ (תר"ן)
 • רבי גרשון חנוך מרדזין [פתיל תכלת] (תרנ"א)
 • רבי יוסף דוב סולוביצ'יק [בית הלוי] (תרנ"ב)
 • רבי אלימלך מגראדזיסק (תרנ"ב)
 • רבי נפתלי צבי יהודא ברלין [נצי"ב] (תרנ"ג)
 • רבי יהושע מבעלז (תרנ"ג)
 • רבי יעקב מהרימלוב [כוכב מיעקב] (תרנ"ד)
 • רבי יצחק אלחנן [באר יצחק] (תרנ"ו)
 • רבי ירוחם יהודה [הגדול ממינסק] (תרנ"ו)
 • רבי ישראל יהושע מקוטנא [ישועות מלכו] (תרנ"ח)
 • רבי יהושע לייב דיסקין [מהרי"ל] (תרנ"ח)
 • רבי שמחה זיסל זיו (תרנ"ח)
 • רבי יחזקאל משינווא (תרנ"ט)
 • רבי עזריאל הילדסהיימר (תרנ"ט)
 • רבי צדוק הכהן [צדקת הצדיק] מלובלין (תר"ס)
 • רבי שניאור זלמן מלובלין [תורת חסד] (תרס"ב)
 • רבי שמחה בונים סופר [שבט סופר] (תרס"ד)
 • רבי חיים חזקיהו מדיני [שדי חמד] (תרס"ה)
 • רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים [אדר"ת] (תרס"ה)
 • רבי אריה לייב [שפת אמת] (תרס"ה)
 • רבי יהושע צבי מיכל שפירא [ציץ הקדש] (תרס"ו)
 • רבי יצחק שמעלקיש [בית יצחק] (תרס"ו)
 • רבי שלמה הכהן מווילנא (תרס"ז)
 • רבי יצחק בלאזר [פרי יצחק] (תרס"ז)
 • רבי שמואל סלאנט (תרס"ט)
 • רבי יוסף חיים [בן איש חי] (תרס"ט)
 • רבי אליעזר גורדון מטלז (תר"ע)
 • רבי אברהם מסוכוטשוב [אבני נזר] (תר"ע)
 • רבי שלום מרדכי מברעזאן [מהרש"ם] (תרע"א)
 • רבי אליהו חיים מייזל מלודז' (תרע"ב)
 • רבי יעקב דוד מסלוצק [רידב"ז] (תרע"ג)
 • רבי צבי הירש ממונקאטש [דרכי תשובה] (תרע"ד)
 • רבי יצחק מאלצאן (תרע"ו)
 • רבי נפתלי אמסטרדם (תרע"ו)
 • רבי חיים מבריסק (תרע"ח)
 • רבי יעקב יצחק [ר' איצל] מפוניבז' (תרע"ח)
 • רבי יוסף ענגעל (תר"פ)
 • רבי שלום בער [רש"ב] מליובאביטש (תר"פ)
 • רבי יוסף יוזל הורוויץ [מנאווהארדאק] (תר"פ)
 • רבי יואב מקינצק [חלקת יואב] (תרפ"א)
 • רבי נתן צבי פינקל (תרפ"ז)
 • רבי יששכר דוב רוקח מבעלז (תרפ"ז)
 • רבי מאיר דן פלוצקי [כלי חמדה] (תרפ"ח)
 • רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה (תרפ"ח)
 • רבי קאפל רייך (תרפ"ט)
 • רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי (תר"צ)
 • רבי משה סוקולובסקי [אמרי משה] (תרצ"א)
 • רבי יוסף חיים זוננפלד (תרצ"ב)
 • רבי ישראל מאיר הכהן [חפץ חיים] (תרצ"ג)
 • רבי אליהו קלצקין (תרצ"ג)
 • רבי משה מרדכי עפשטיין [לבוש מרדכי] (תרצ"ד)
 • רבי יוסף ראזין [צפנת פענח] מרוגטשוב (תרצ"ו)
 • רבי מאיר שפירא מלובלין (תרצ"ו)
 • רבי ירוחם פישל פרלא (תרצ"ז)
 • רבי אלעזר ממונקאטש [מנחת אלעזר] (תרצ"ז)