רבי יעקב מאיר ישורון

רבי יעקב מאיר ב"ר יצחק ישורון (~ה'תקמ"ט, 1789 – ליל י"ד שבט ה'תרכ"ו, 29 בינואר 1866) היה רבה של פולטוסק ודיין ומו"ץ בוורשה. ספרו "אמרי יעקב" נדפס כיובל לאחר פטירתו בידי בנו הרב חיים ישורון. קורות חייו למד בישיבת וולוז'ין והיה מתלמידי ראש הישיבה, רבי חיים מוולוז'ין. במשך תקופה כיהן כרבה של פולטוסק. בשנת תקפ"א…

רבי אליהו דב היילפרן

רבי אליהו דב היילפרן (ה'תר"כ, 1860 – ?) משגיח ישיבת "תורת חסד" בלודז' ומחבר פורה של ספרי חיזוק ומוסר יהודיים בשפת היידיש. קורות חייו נולד לרבי ישראל דוד הלפרין בווילקומיר. חי בוורשה ובלודז'. בשנת תרס"ט עם ייסוד ישיבת תורת חסד בלודז', נמנה על צוות הישיבה ושימש משגיח על סדרי הישיבה. בשנת תרע"ב הדפיס הספד על…

רבי אהרן ולדן

רבי אהרן ולדן (נפטר בכ"ג תמוז ה'תרע"ב, 8 ביולי 1912) תלמיד חכם ורשאי, מחבר פורה וביבליוגרף, נודע בשל ספרו "שם הגדולים החדש". רבי אהרן היה צאצא של רבי עוזר אב"ד קלימנטב, מחבר "אבן העוזר". התפרנס כסוחר ספרים, וההדיר ספרות תורנית, כמו: תורת הבית השלם לרשב"א (יוזפוב תרמ"ב) ושו"ת הרדב"ז (ורשה תרמ"ב-תרמ"ג). בית מסחרו היה ברחוב…

רבי אפרים אופנהיים (ורשה)

רבי אפרים אופנהיים (ה'תרכ"ד, 1864 – ליל כ"ו סיון ה'תרפ"ט, 3 ביולי 1929) מורה הוראה בוורשה. חבר אגודת הרבנים בפולין. נודע כתלמיד חכם וירא שמים העמל בתורתו יומם ולילה, חסיד מובהק של חסידות סקרנביץ. נפטר בגיל 65. ביבליוגרפיה: קובץ דרושים של אגודת הרבנים, ט, ורשה תר"ץ, עמ' קנג ♦ אונזער ווילנער עקספרעס, כו סיון ה'תרפ"ט, עמ'…

רבי פתחיה הורנבלס

רבי פתחיה ב"ר יצחק הורנבלס (ה'תר"ד, 1844 – ליל שבת ב' אב תרע"ד, 24 ביולי 1914) דיין ומו"צ מגדולי רבני ורשה. מחבר "פתחי עזרה", "פתחי שערים", "פתחי משפט" ו"פתחי תורה". קורות חייו בגיל 28 התמנה לרבנות בוואליע, בה כיהן 11 שנים, בתקופתה וליה עמד בראש ישיבה גדולה ורבים מרבני פולין למדו בישיבתו. בגיל 39 עבר…

רבי אברהם יצחק דזובאס

רבי אברהם יצחק ב"ר דוד מאיר דזובאס (ג' חשון ה'תרמ"ה, 23 באוקטובר 1884 – תשרי ה'תש"ח, 1947) רב ומחבר תורני פורה. מחסידי האדמו"ר ה'שפת אמת' מגור. חי ופעל בפולין, הולנד ואנגליה. ביוגרפיה נולד בז'ארקי שבפולין לפייגל לבית רוזנצווייג ולרבי דוד מאיר ב"ר ישראל מאיר דז'ובס. הוא נקרא אברהם על שם אבי-אב-אמו רבי אברהם יחיאל 'ענף-שושנה' (רוזנצווייג),…

רבי אליעזר אריה לוין

רבי אליעזר אריה ב"ר נפתלי לוין (נולד לפני ה'תרל"ז, 1877 – נספה ~ה'תש"ג, 1943) היה אב"ד נדרזין הסמוכה לוורשה, ומו"צ בוורשה בירת פולין. בנו של רבי נפתלי אמשטרדם. נספה עם אשתו השנייה ומשפחתם בגטו ורשה. למד בישיבות קלם וסלבודקה. יום השנה שלו נקבע ליום הכיפורים. מתורתו בבא קמא דף ס"ז ע"א, תוד"ה הא לאו הכי… ועוד יש…

רבי ישעיה מושקט

רבי ישעיה ב"ר יעקב משה מושקט (ה'תקמ"ג, 1783 – ה' אדר ה'תרכ"ח, 28 בפברואר 1868) אב"ד פראגה, פרבר ורשה, במשך עשרים ושבע שנים. מחבר "עצי בשמים" ו"ראשי בשמים". חידושים ופנינים רבים משלו על התורה, מובאים בשמו בספרים "מלין חדתין" ו"מלין יקירין" (פיעטרקוב תרס"ב). עליו ווארשא. ביום ו' עש"ק ה' אדר גוע פה בעירנו הרב הגאון…

רבי יוסף אהרן רבינוביץ

רבי יוסף אהרן ב"ר דוד דב-בר רבינוביץ (ה'תרי"ג, 1853 – כ"א כסלו ה'תרפ"ב, 22 בדצמבר 1921) תלמיד חכם בסלוצק ובוורשה. תלמיד רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, ה"בית הלוי". מחבר סדרת ספרי "פרי דוד" על מסכת חולין, על מסכתות הש"ס ודרושים, וספר "שם אנוש" על התורה. קורות חייו נולד בסלוצק. למד בישיבת וולוז'ין. נסע בשנת ה'תרמ"ה…

רבי יצחק פייגנבוים

רבי יצחק ב"ר ישראל איסר פייגנבוים (ה'תקפ"ח, 1828 – כ"ד אייר ה'תרע"א, 22 במאי 1911) ראב"ד ורשה. עורך הירחון התורני "שערי תורה". קורות חייו נולד בשילץ, פרבר וורשה. למד בישיבתו של רבי יצחק מאיר אלתר, ה"חידושי הרי"מ". חסיד רמ"מ מקוצק, הרי"מ מגור, ורבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב. לאחר פטירת רבי דוב בעריש מייזלש ורבי יעקב גזונדהייט,…

רבי עזריאל מאיר איגר

רבי אלתר עזריאל מאיר ב"ר אברהם איגר (נפטר בי' תמוז ה'ת"ש, 16 ביולי 1940) האדמו"ר מלובלין לצד אחיו רבי שלמה מלובלין. נפטר בוורשה הכבושה בזמן השואה. התגורר ברחוב לוברטובסקה בלובלין, לאחר פטירת אביו הנהיג את עדתו מהעיירה פולאב הסמוכה ללובלין. ממנה עבר לוורשה ושוב לאוטבוצק. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה חזר לוורשה ובה נפטר ממחלתו,…

רבי מרדכי קלפפיש

רבי מרדכי ב"ר שמואל זנוויל קלפפיש (ה'תרט"ז, 1856 – ח' כסלו ה'תר"ץ, 10 בדצמבר 1929) דיין בעיר ורשה בירת פולין במשך למעלה מארבעים שנה. חבר ועד הרבנים לעדת ורשה, ומו"צ רובע 12 בעיר. התגורר ברחוב זימנה 4 בעיר. ביבליוגרפיה: שערי ציון, י, חוברת היובל עמ' קיא

רבי יעקב דוד וסרפיש

רבי יעקב דוד ב"ר ישראל יצחק וסרפיש (ה'תרכ"ג, 1863 – כ"ו טבת ה'תר"ץ, 26 בינואר 1930) רבה של שמולוביזנה שבפראגה, פרבר ורשה. הוא התמנה לתפקידו בשנת ה'תר"ן, 1890 ונשא בו כארבעים שנה. התגורר ברחוב רדזמינסקה 9 בעיר. חתנו רבי משה גוטרמן מילא את מקומו. בתו חנה גיטל נישאה בשנת ה'תר"ע לאריה ליב מרגלית, פעיל ציוני…

רבי חיים יהושע גוטשכטר

רבי חיים יהושע ב"ר מנשה שמחה בונם גוטשכטר (כונה: ר' חיים שִׁיֶיע. ה'תר"כ, 1860 – י"ג ניסן ה'תש"ב, 31 במרץ 1942) זקן רבני ורשה והממונה על הכשרות בעיר. חבר ועד הרבנים לעדת ורשה, ומו"צ רובע 2 בעיר. התגורר ברחוב בוניפרוטין 4 בעיר. למד בוולוז'ין מפי רבי חיים הלוי סולובייצ'יק. נפטר בגטו ורשה ונקבר בו. בתו…

רבי חיים פוזנר

רבי חיים ב"ר שמואל דב פוזנר (ה'תר"ל, 1870 – כ' ניסן ה'תרצ"ט, 9 באפריל 1939) מרבני ורשה, חבר ועד הרבנים לעדת ורשה, ומו"צ רובע 13 בעיר. בשנת ה'תרנ"ו, 1896 התמנה כרב בניעשטאט, ומשנת ה'תרס"ג, 1903, כיהן כמו"צ בוורשה. התגורר ברחוב Wspólna (וספולנה) 20 בעיר. ביבליוגרפיה: גוטליב, עמ' 55. מילות מפתח: פויזנער

רבי מנחם שכנא ריטשוול

רבי מנחם שכנא ב"ר שמחה דן רִיטְשֶווֹל (ה'תר"כ, 1860 – כ"ט חשון ה'תרצ"ב, 9 בנובמבר 1931) מרבני ורשה, חבר ועד הרבנים לעדת ורשה, ומו"צ רובע 10 בעיר. מחבר "שם טוב". קורות חייו נולד לרבי שמחה דן ולפרידא רחל ריטשוול. למד אצל רבי זאב מנדלזון, ראש הישיבה בוורשה. אצל רבי יעקב גזונדהייט, רב העיר. ואצל רבי…

רבי שלמה איגר

רבי שלמה ב"ר עקיבא איגר (ה'תקמ"ז, 1787 – י"א טבת ה'תרי"ב, 3 בינואר 1852) מגאוני דורו, תלמיד חכם בוורשה, ובעשרים שנותיו האחרונות רבן של הערים קאליש ופוזנא. בנו של רבי עקיבא איגר. מכתביו נדפסו: שו"ת רבי שלמה איגר, ספר העיקרים, ו"גליון מהרש"א" שבכל דפוסי הש"ס מאז נדפס ש"ס וילנא. בנו, רבי יהודה ליב איגר, נתפס…

רבי שלמה דוד כהנא

רבי שלמה דוד כהנא (ה'תרכ"ט, 1869 – כ"ז כסלו ה'תשי"ד, 4 בדצמבר 1953) ראב"ד ורשה, יליד ליטא וחניך ישיבותיה. נמלט בימי השואה מוורשה דרך טריאסטה שבאיטליה ושימש רב ברובע היהודי ולאחר מלחמת תש"ח בשכונת מקור ברוך שבירושלים. ביבליוגרפיה: הלחמי, תיז-תיח (תאריך הפטירה תוקן ע"פ ידיעה בעמודו הראשון של מעריב באותו יום).

רבי אברהם לופטביר

רבי אברהם לופטביר (ה'תר"ך, 1860 – כ"ג ניסן ה'תרע"ח, 5 באפריל 1918) מגדולי למדני ורשה וחתנו של רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ה"אור שמח". ידידו של רבי מנחם זמבה, ומחבר שו"ת "זרע אברהם" הכולל התכתבות ביניהם. הוא ואשתו נפטרו צעירים וחשוכי ילדים.

רבי אברהם בנימין זילברברג מפיטסבורג

רבי אברהם בנימין זילברברג (י"ט אלול ה'תרנ"ב, 11 בספטמבר 1982 – י' תשרי ה'תשכ"ג, 8 באוקטובר 1962) רב בטולישקוב שבפולין ומו"צ בוורשה הבירה. בעשרים וחמש שנותיו האחרונות רב בפיטסבורג שבארצות הברית ומחבר פורה. רא"ב היה נינו של רבי אברהם בנימין זילברברג, רבן של קוטנא (קרי: קוּטנוֹ) ווִייֶרוּשוֹב, ונקרא על שמו.