אגודת הרבנים הכללי

"אגודת הרבנים הכללי" נוסדה ביוזמתו של רבי אהרן מנחם מנדל הכהן בהר"ן רבה של קהיר, כחלק מתכניתו להקמת בית דין הגדול בירושלים וחידוש הסמיכה. בשנת ה'תרע"ב (1912) ראה אור בקהיר "ספר האגודה בשם אגודת הרבנים הכללי" ובו מלבד תכניות סדרי האגודה, גם רשימת החברים המחולקת לרבנים מייסדים ולשאר הרבנים שהצטרפו לאגודה עד הדפסת החוברת (רבנים שהצטרפו בהמשך מוזכרים בספרי "כנסת הגדולה – מחברת אגודת הרבנים".

במסגרת פרויקט "אגודת הרבנים הכללי" השתדלנו להמציא ביוגרפיות – בסיסיות בשלב ראשון – של כל הרבנים חברי האגודה.

רשימת תרע"ב

רבני מייסדי האגודה

בארץ הקדושה

בחוץ לארץ

המסדר והמאסף: רבי אהרן מנחם מענדל בהר"ן הכהן

שמות החברים

 1. יואל סאראטשקין (סטיפצי)
 2. משה יוטער (טשערטערסק)
 3. מרדכי חיים סאקאלאווער (שנאדאווע)
 4. אברהם לעווינטאהל (האמבורג)
 5. פנחס דניאל מעד (בלאזוב)
 6. אליעזר מישעל (טורקא)
 7. יעקב בן ציון מענדעלזאן (גלאסגוי)
 8. יצחק מאיר יאסעלזאן (דובלין)
 9. מרדכי זאב הכהן רפפורט (סטויא)
 10. מיכל אשר מאטלין (דובלין)
 11. שמחה בונם הכהן דיכטוואלד (חעלמא)
 12. נחמיה יערוזאלעמסקי (ליובאן)
 13. שבתי ליפשיץ (אורשיווא)
 14. אברהם ארי' ליב ראזען (מוינעשט)
 15. דוד ענגיל (באטאניא)
 16. מיכאל רודילסאן (באריסאוו)
 17. עזריאל הכהן ראפפורט ראבינאוויטש (פיטשערא)
 18. חיים אהרן דוב פאמעראנץ (טרעסטינא)
 19. איסר גינזבורג (פאריטש)
 20. טובי' רויזנטאהל (באניבאד)
 21. משה ווייסער (קוניב)
 22. שמואל זאב שעכטער (ליבאשאווקא)
 23. חיים צבי תאומים (קאלאמייע)
 24. מנחם מענדל פנחס פערעוואזינק (ראסיצא)
 25. נחום גרינהויז (טראק)
 26. שלום שיין (דעני)
 27. בן ציון דון יחייא (מארינהויז)
 28. שמואל יצחק הילמאן (גלאסגוי)
 29. אברהם יצחק ציממערמאן (קרעמענצוג)
 30. יצחק נפתלי הירץ ביעלסקי (מוציד)
 31. קלמן מגיד (ארמיאנסק)
 32. נפתלי הורוויץ נכד הגאון מראפשיץ (מיעליטץ)
 33. שמשון טענין (בערלאד)
 34. שמואל פיהרער (קראסנא)
 35. אפרים סטאניסלאווסקי (מיאסקובקא)
 36. צבי הירש רימאלט (חיראב)
 37. אליעזר לייטער (טרעמבאוואלא)
 38. יהודה ליב יפה (לאזדר)
 39. יהושיע טרייטעל קראנער (שטוטגארד)
 40. אהרן רייכינשטיין (קאנטאפ)
 41. יחיאל ליבלינער (מאזיר)
 42. מאיר יהודה ליב פריידען (מירהאראד ישן)
 43. ירחמיאל יצחק צבי בורגמאן (ניעשוויעז)
 44. מתתיהו בורשטיין (זאלאטאנאשא)
 45. ישראל אברהם אבא הארינשטיין (טשארנא אסטראוו)
 46. יחזקאל גאיטיין (בורגקונד שטאט)
 47. אברהם יוסף פרידמאן (זגאריצא)
 48. יוסף פייעמר (סלוצק)
 49. עזריאל הלוי קאווא (ראדאוויץ)
 50. אלי' פאזנאנסקי (האטש)
 51. יעקב דוד לוריא (הולל)
 52. צבי יחזקאל מיכלזאהן (פלונסק)
 53. שמרי' יצחק בלאק (בירמינגהיים)
 54. יצחק אייזיק ראווער (דאבראטוואר)
 55. נחמיה פרידמאן (וויען)
 56. ירחמיאל משה נח ראפפורט (ראווע)
 57. נחום גרשון ברלין (האראדניא)
 58. צבי הירש קוויאט (פיעסק)
 59. יוסף צבי היילפרין (נאדירשאמקוט)
 60. יוסף וואטהיים (אסטילוה)
 61. יצחק אייזיק שטערנבארג (מערעויץ)
 62. דוד זינגר (פילזנא)
 63. שמואל ווייס (ווענגראוו)
 64. אלי' יוסף קאפלאן (פורליץ)
 65. דוד שפערבער (פאליאן ריסקיווא)
 66. מאיר אבאוויץ (דעלייטיץ)
 67. דוד ברוינשטיין (לאנצקרוניא)
 68. אלי' אייזינבוד (האראדישץ)
 69. ברוך רבינאוויץ (זוראוויץ)
 70. אפרים לאנדא (בוקארעשט)
 71. מנחם מענדל אויג (דעלאטין)
 72. אברהם יוסף לוריא (קראסלאוויא)
 73. משלם ראטה (חראסטקוב)
 74. אברהם זאב בערינשטיין (אנאניעוו)
 75. יהודה ראזענהעק (טורקא)
 76. אבא העשיל שיין (דאנטאווא)
 77. מרדכי דובער הורוויץ (וויטעבסק)
 78. מרדכי צבי שפירא (ברזיסק)
 79. צבי יצחק לערמאן (פייאטוחאר)
 80. שלמה רובינשטיין (מאגנישאוו)
 81. אליעזר ליפא קלעפפיש (לובעשאוו)
 82. משה אלי' בורשטיין (באבט)
 83. שמעון אפמאן (ברזיסק)
 84. אברהם ווייסבארד  (טולא)
 85. צבי יעקב ביימלאן (קארסו באזאר)
 86. יצחק נתן שטארק (סקאלא)
 87. משה נתן רובינשטיין (וויניצא)
 88. שלמה גארדאן (דרוסקעניק)
 89. יחיאל מאיר הורוויץ (ריינזוב)
 90. אברהם ליפסקינד (וואראנעז)
 91. יעקב יהודה ליב זעממעלמאן (דראבנין)
 92. משה מנחם מענדל שפיוואק (פאדזאמצע)
 93. יצחק הלוי וועביר מגיד (קאלאמע)
 94. יעקב אלחנן יפה מגיד (חארקאוו)
 95. משה ווארשאווסקי (האצילע)
 96. אברהם מארקאווסקא (קניאשזיא)
 97. זלמן אנצילעוויץ (מאזיר)
 98. משה וועכסלער (נויארק)
 99. ישראל יהושיע סגל מעלאמעד (ווארנא)
 100. ניסן עסקין (האראדאק)
 101. ראובן בראז (וויסאקא דוואר)
 102. יחיאל פפעפער (יעזערזאני)
 103. יו"ט ליפמאן לעווינסאוו (סלאוויץ)
 104. יצחק ארי' הירשפעלד (רוסקי)
 105. חיים מאיר פעלדבערג (שורווילישאק)
 106. בן ציון יעקב לעוויטאן (שידלאווא)
 107. שלום גוטמאן (יאססי)
 108. אברהם יוסף יוסקא גאטטעסמאן (בראילוב)
 109. אלי' קאלעסניקער (סמילא)
 110. שמואל פערסטנעוו (לאיוזיש פאוליאווקע)
 111. עקיבא יענקילעווסקא (ראמני)
 112. יצחק יעקב שעהנבלום (טערעספאליא)
 113. יעקב מיסלתון (בירות)
 114. חנוך עהרענטרייא (מינכען)
 115. פסח הערץ בערמאן (נעמעניץ)
 116. מאיר שרגא וויינשטיין (וואסלאוויץ)
 117. אהרן ארי' ליב קאלמאנאוויטש (באראש)
 118. גרשון משה העלבארד (טינקאוויץ)
 119. יהודה חאשעסמאן (באקלעראווע)
 120. מיכאל כ"צ (מאלטיץ)
 121. משה דוד אשכנזי (סערעטה)
 122. חיים יהודה קאהן (קריטשאוו)
 123. מרדכי שמשון ראבינאוויץ (מושיצא ישן)
 124. מרדכי פרידמאן (מעזריטש)
 125. דוד סילמאן (גאסטאנין)
 126. יוחנן רודילסאהן (אילינא)
 127. יהושע יוסף בראדסקי (פיקאב)
 128. שמחה געלערנטער (קלימאנטוב)
 129. יצחק אוננא (מאננהיים)
 130. אלכסנדר יעקב חאנעס (קאסטאנטין חדש)
 131. אברהם יהושע העשיל סופר (טשימעראוויץ)
 132. מאיר קניאזיק (צאריצאנקע)
 133. פנחס הכהן לינטאפ (בירז)
 134. שלום הכהן יאללעס (סטריא)
 135. יהושע רובינשטיין (באקו)
 136. מנחם מענדל האראדעצקי (האראדיזסק)
 137. מסעוד בן מויאל (קאזה בלאנקה)
 138. יעקב הכהן דוויך (ארם צובה)
 139. אברהם מתתיהו חלפן (יעליסיוועט)
 140. אברהם מאיר ראבינאוויץ (בראצלוב)
 141. יעקב משה ספיר (סאראטאוו)
 142. צבי מרדכי גאנא (באנדזא)
 143. בנימין יוסף צווייג (פאטיק)
 144.  בנימין יצחק בונין (נאייע אקרייגא)
 145. משה ליב בערינשטיין (עליזאבעטה)
 146. שמחה בונם לערמאן (קראשניעוויץ)
 147. בנימין יוסף בן ציון דעמאנט (יאלטא)
 148. אלי' אהרן מילאקאווסקי (חארקאוו)
 149. דוד קאפליוואטסקי (בריטשאן)
 150. צבי ריקאוו (אלעקסאנדרווקע)
 151. יצחק לינקס (דוועטשער)
 152. משה צמח ליפמאן (פאסייק)
 153. ישראל ראביאויץ (פאפילאן)
 154. יעקב סופר (אוראן)
 155. יוסף לעווינשטיין (סעראצק)
 156. יצחק יעקב תורק (קאחאווקא)
 157. שמעון יצחק פינקעלשטיין (ברוקלין)
 158. דוד מרדכי רובינפיין (ברדיטשוב)
 159. דוב בער אבראמאוויץ (ס' לואיז-מא)
 160. שלמה דוד לעהרמאן (פאהאסט-זאגאראדסקי)
 161. שמואל קולומבו (ליוורנא)
 162. מיכאל פאפו (וזיען)
 163. אברהם ירחמיאל בראמבערג (לענטשנע)
 164. דוב בער גאלדשטיין (חאלוי)
 165. יחיאל הלוי קעסטענבערגז (ראדום)
 166. מנחם מענדיל ראבינאוויץ (סאפאטקין)
 167. יהודא אשר אייזערמאן (קרילאוו)
 168. אלי' פעלדמאן (חלמיאוב)
 169. אפרים קאוואליענקא (איוואנקוב)
 170. ישראל מאיר גליק (קעזמארק)
 171. איסר גינזבורג (פאריטש)
 172. יחיאל מיכל האוושא (שקודי)
 173. נתנאל פריעד (באלמאז-אוי-וואראש)
 174. אברהם יעקב ראבינאוויץ (בראצלוב)
 175. יעקב איסקאלסקי (ניו-יארק)
 176. אלחנן אליעזר גברן (דובלין)
 177. אלי' לעהרמאן (קראשניעוויץ)
 178. יהושע העשיל דוד גאלדשלאק (פשייטש)
 179. חנוך העניך גייזלער (דומבראוויץ)
 180. דוד לערנער (בערשאלד)
 181. מרדכי דוב הלוי הוראוויץ סערוזע (וויטעבסק)
 182. חנוך העניך עטקין (לוגא)
 183. יוסף שמואל ניגרי (צידון)
 184. אליעזר פענדיל (דאגדא)
 185. יוסף בהר"צ וועקסילמאן (בראצק)
 186. אבא ליב שפירא (וויטעבסק)
 187. יעקב לעוויצקי (איוואנקוב)
 188. יחיאל משה סאגאלאוויץ (מלאווא)
 189. מרדכי מאיר זילבערמאן (מאטאלע)
 190. יקותיאל זלמן לוויטם (דאבלען)
 191. אברהם אבא וואהלמאן (זדאלבאנאוו)
 192. יעקב יעבץ סמארגאן (דאגדא)
 193. ישעי' רייכער (איזמאיל)
 194. אלי' ישעי' חפץ (וואלינצא)
 195. מאיר יהושע קראפמאן (יוריעוו)
 196. שלמה פראהמן (ליטעטוב)
 197. שיימא יצחק לייב קאראצינסקי (אווידיפאלע)
 198. שלמה זלמן מאחירינסקי (בילילובקא)
 199. ברוך בן ציון הכהן ראפאפורט (טשאפאוויטש)
 200. שלמה זלמן פנחס קאפלאן (גילוואן)
 201. שרגא פייביש טוריץ (יחנישקעל)
 202. פנחס הארינשטיין (סטעפין)
 203. בן ציון פריעדמאן (אושאמיר)
 204. מרדכי כהן (טריפולי)
 205. שמואל יעקב ראבינאוויץ (יעלאק)
 206. שלום יצחק לעוויטאן (מאיישאד)
 207. ישראל דוב שומיאצקי (הלוכאוו)
 208. צבי נאדיל (טאמאניוו)
 209. לוי יצחק לעמבערסקי (סמילא)
 210. בנימין מנחם שווארצמאן (טשאשניק)
 211. משה אלשאניצקי (וואסילקאוו)
 212. חיים אלכסנדר סענדר בעלינקע (איטשניא)
 213. זאב ואלף בערגאזין (וואלאמין)
 214. יצחק אברהם הייסינטקי (סטאווישטש)
 215. שלמה הלוי פיינזילבער (וועקשנה)
 216. אברהם אהרן הכהן בארשטיין (טויראגען)
 217. שמעון רובינשטיין (יערמאייווקע)
 218. יצחק דוד פרייליך (גור)
 219. בן ציון קרעצמער (סימפעראפאל)
 220. יוסף ראזין (סיסלאוויץ)
 221. מרדכי הלוי קיטובר (פולשטין)
 222. נחמן חסיד (סטעפניץ)
 223. אברהם רעזניק המכונה א"נ עזריקם (אסכאמבאד)
 224. ברוך טשארנע (מאנאסטריטש)
 225. אברהם מלכו (קאבאלא)
 226. אהרן גאלדעס (סארנע)
 227. שמואל קריגער (קאווארסק)
 228. אלי' מערקין (קרוהלא)
 229. נחום בצלאל הלוי דזימיטראווסקי (יאנישאק)
 230. ישראל הארניק (אויבערוויקוב)
 231. משה רונין (סענא)
 232. צבי הירש שערמאן (ליניץ)
 233. דוד שפירא (גראנאב)
 234. נחמן טארלע (בעלז)
 235. משה קרעטש (אייזענשטאדט)
 236. יהודא ליב גינסבורג (אראניש-מעדיאש)
 237. אייזיק ליב סטאליאר (ראצקי)
 238. משה דוד סגל לנדא (בורשטין)
 239. נחמן זאב אויערבאך (גוואזדיץ)
 240. בן ציון יהודא ליב ואקס (נעמאקשט)
 241. זיידא פריעדמאן (שארובקא)
 242. פנחס בה"ר משה הלוי (מ. וואשערהעלי)
 243. חיים זעליג פאלליאק (ראקאוו)
 244. אברהם אשר זעליג שטיין (ס. אודווארהעלי)
 245. זאב וואלף טורבאוויץ (קראז)
 246. יעקב פראלגעווער (שוקיאן)
 247. יוסף יצחק מנחם סונינו (גינובא)
 248. דוד צבי אויערבאך (סאקאלאוו)
 249. אלטער לעווין (צערניקא)
 250. חיים בהר"ר שמואל מעדניק (מעדוועדיטש)
 251. שלום אברהם אטלאס (ראצע-גדול)
 252. נתן נטע קעל הלוי (שארבאגארד)
 253. אברהם דוד שפיעגעל (ראהאטין)
 254. ישכר בער שטערנין (סוראז)
 255. שמואל רייניץ (פעטער-וואשער)
 256. בנימין אברהם טאייץ (שובאץ)
 257. יוסף חיים שעכטער (קאנסטאנצא)
 258. משה אהרן סוקמאנסקי (ליווערפאל)
 259. דוד פרענקיל (נעפאלאקאוויץ)
 260. אליהו חמאווי (ארם צובה)
 261. משה עזרא מזרחי (ארם צובה)
 262. עזרא יצחק חמאווי (ארם צובה)
 263. יעקב אורנר (נאשעלסק)
 264. דובעריל דרוממער (דארהוי)
 265. משה האלצמאן (בלילובקא)
 266. מאיר ב"ר משה צבי גאלאבטשיך (טשערנאביל)
 267. ישראל זעלווער (רדאמסק)
 268. חיים געלערנטער (קוטב)
 269. ישראל מרדכי באסיוקעוויץ (דמיטראווקא)
 270. משה טאקסיר (גריגאריאפעל)
 271. בן ציון ראללער (באהוש)
 272. חיים יונה איטקין (שיווינישאק)
 273. נח זאב ברעסלער (ניו-יארק)
 274. משה כהנא בלאנק (באקוי)
 275. שלמה מעהר (בראילוב)
 276. נתן נטע הכהן דאנער (קאלביעל)
 277. יהושיע העשיל באבד (יאסי)
 278. בצלאל זאב שאפראן (באקוי)
 279. יהודה ליב לאנדעסבערג (סעגהאלאם)
 280. דוד יהודא בוים (עיר-חדשה)
 281. בצלאל ראזען (נויארק)
 282. אברהם אביכזיר (אלכסנדריא)
 283. שלמה מיללער (סעטשין)
 284. שמשון הלוי גאטטעסמאן (סניאטין)
 285. יצחק ווייס (קארלבורג)
 286. יוסף מאיר לעווין (אטלאנטא)
 287. יעקב גארדאן (נארפאלק)
 288. אברהם ישכר בער אביגדור (טוראוואוואלאסקא)
 289. שמואל הלוי לעווין (האמילטאן-אנט)
 290. דוב בער הלוי קיממעל (קניהיניטש)
 291. עוזר בהר"ר שמעון (מאנשעסטער)
 292. אברהם מאיר פרענקיל (באפאלא)
 293. נפתלי הערץ הכהן זיציק (דעסמאינעס)
 294. צבי חיים פאפקין (בורלינגטאן)
 295. משה שמעון זיוויטץ (פיטטסבורג)
 296. דובער פיאנקע (מיאר)
 297. אברהם דריממער (סקאלא)
 298. שמעון צבי ווינער (קריפטש)
 299. ישעיה לעווי (מנטובה)
 300. אהרן היימאן (לונדון)
 301. יצחק מארקוס (ניובראנזוויק)
 302. שלמה חיים זעלצער (ראקסבורי)
 303. בנימין ברוך גוטה (ניו יארק)
 304. אליעזר יהושע שפירא (אלכסנדראווסקאיא)
 305. אליעזר וואלק (דמטשוב)
 306. צבי כהן (לונדון)
 307. אביגדור שעהנפעלד (לונדון)
 308. סיני שיפפער (קארלסרוהע)
 309. חיים נתן יודין (הלאווטשין)
 310. אהרן הכהן מילדמאן (ראדום)
 311. מרדכי שרגא פייביל מילדמאן (ראדום)
 312. יעקב הכהן (קאטאוויטץ)
 313. אברהם בלאך (ליאו)
 314. שלום רובינשטיין (לאנטשין)
 315. אליהו זאב קאצין (פיטטסבורג)
 316. בן ציון אייזענשטאדט (ברוקלין)
 317. זלמן סאראטצקין (זיטל)
 318. אפרים וואלפמאן (חוואסטוב)
 319. משלם זוסיא גרינשפאן (סאטאנוב)
 320. כאמוס פללאח ס"ט (בנגאזי)
 321. אלישע מפאנו ס"ט (מילאנו)
 322. נתן הלוי באמבערגער (ווירצבורג)
 323. שמואל שמעלקא ברייער (נויג-קאטא)
 324. דוד אלימלך יאללעס (קאליש)
 325. אברהם מאיר פאבירוסקע (קיטייראד)
 326. חיים דוב זילבערצאהן (לובראנץ)
 327. יוסף יהודא ליב בלאך (טעלז)
 328. יצחק ראטנער (מאליאטיץ)
 329. אליעזר נפתלי בוימאן (אסטראהאן)
 330. שמחה באמבערגער (וואנדסבעק)
 331. יעקב יוסף גראס (בודאפעסט)
 332. חיים סגל ליעבערמאן (דאברא)
 333. מרדכי דוב איידילבערג (קאנטעקאזעווע)
 334. טוביה גפן (אטלאנטא)
 335. נחמן בטיטו (ירושלים)
 336. שאול אדאדי ס"ט (טריפולי)
 337. יונתן קאמיריני ס"ט (פארמא)
 338. אהרן משה לייפער (זאהלין)
 339. מאיר גאטעסמאן (יאססי)
 340. דובער העלמאן (יאנווישט)
 341. צבי הכהן (מאנטרעאל)
 342. מנחם נחום קריינעס (פאדזעלווי)
 343. זאב וואלף לערמאן (ערזדויליך)
 344. יעקב בהרי"ח ס"ט (בבל)
 345. יהודא דוד אייזענשטיין (ניו יארק)
 346. יצחק שעכטמאן (ציבעליוו)
 347. משה חיים מירוויש (קייפטאן)
 348. יצחק קערפיל (פאקש)
 349. יעקב צבי באבד (אסציביסקופי)
 350. אפרים דב לאנגענאער (סאהל)
 351. בן ציון יאסקאוויטץ (פאדולאי)
 352. ישראל יעקב הלוי לידער (קאפוליא)
 353. חיים קנאללער (פערמישלא)
 354. חיים מאשקאוויץ (נלינא)
 355. אברהם בן מסעוד חביב ס"ט (טריפולי)
 356. פנחס זעליג הכהן שווארץ (קליין ווארדיין)
 357. חיים רויזענבערג (קאראליפקא)
 358. מרדכי שפירא (בארדזען)
 359. יצחק דוב תאומים (דאראהוי)
 360. בן ציון בורשטיין (יארישוב)
 361. יהודא אידל חיים בענגיס (ליבויא-החדשה)
 362. שבתי שעפטיל וויס (נויג-שימאני)
 363. מאיר יהודא ליבש נייבערגער (בארשטשוב)
 364. מנחם מענדיל הכהן מיללער (זלאטשוב)
 365. נפתלי גוטטשטיין (אטיניא)
 366. אברהם יהושע פראחאווניק (סקריהאלאוו)
 367. שלמה חנוך העניך מהרם (אפאצק)
 368. גרשון ליפשיץ (באזילאן)
 369. יעקב הלוי קאפשטיין (נימענצין)
 370. אלעזר יעקב פאדהארצער (צפת)
 371. שמעון צבי הארוויץ (ירושלים)
 372. ישראל משה גאלדבארג (מירהאראד-חדש)
 373. שלום נפתלי שווארץ (מירהאראד-חדש)
 374. יצחק שאפראן (הוסיאטין)
 375. זוסמאן בן ציון בקאליישציק (ליוביטש)
 376. יצחק העללער (קרעמעניץ)
 377. אשר גרינעס (ווילטשין)
 378. לוי הלוי גרויסמאן (מאקארוב)
 379. חיים יעקב קליבאנאוו (טשאשניק)
 380. מאיר יצחק גאלדבערג (וויטעבסק)
 381. מענדיל יצחק בעהרמאן (מידדלעסברא)
 382. וואלף רייך (באדען-וויען)
 383. שמואל שמעלקי טויביש (יאסי)
 384. יחזקאל בנעט (ברלין)
 385. ברוך יצחק הכהן זוסמאן (שעפפיעלד)
 386. סלימאן מנחם מני (חכם באשי) (חברון)
 387. טודרוס הכהן (ראש-פינה)
 388. צבי הערש אליהו עפראן (ניקאפאל)
 389. זוסיא פרידמאנן (אדעסא)
 390. שלום פערלאוו (אדמו"ר מקוידנאוו) (בראהין)
 391. פנחס פינקלשטיין (פאלעניצא)
 392. אליעזר פרעדמעסקיא (רימשאל)
 393. אברהם בצלאל עפשטיין (רעוועל)
 394. שמואל ישעי' בירנבוים (לינסק)
 395. יוסף פאנצער (דראהביטש)
 396. פנחס לאנדסמאן (אקנא)
 397. חיים יהודא ערינרייך (נאדאודוואר)
 398. יוסף הכהן רבן (באייאן)
 399. יהודא ליב לאנדמאן (בערעשטא)
 400. צבי הערש פרידלינג (בעלזא)
 401. ישראל יחיאל פרידלינג (זאמישטץ)
 402. אלטר יחיאל נעבענצאהל (סטאניסלאב)
 403. חיים לובצקי (רעזיצא)
 404. יהודה ליב צירלסאהן (קעשינוב)
 405. יוסף דוד בערנער (אטטווא)
 406. אברהם הלל (בגדאד)
 407. ישראל דוד רוקח (קאטיב)
 408. יהושיע הירש סגל (באהוש)
 409. יחיאל מיכל האראדנער (סטרעטין)
 410. חיים יוסף ב"ח (אפטא)
 411. ראובן קאהן (נארווא)
 412. נח חתן הגאון מהרש"ל (בארנוב)
 413. אפרים פישל פריש (טירגא פרומאס)
 414. אליעזר שווארץ (ברוקלין נויארק)

רשימת תרס"ד

בשנת תרס"ד פרסם רבי אהרן מנדל הכהן את הספר "כנסת הגדולה" ובו רשימה ראשונית של רבנים, חלק מהמוזכרים שם מוזכרים גם בתרע"ב (חלקם בכתיב שונה במקצת) וחלק נשמטו בינתיים (מחמת פטירה או מסיבות אחרות).

להלן רשימת תרס"ד כפי שהיא בספר הנ"ל (לא הערנו על מופעים כפולים, והסתפקנו בקישורים לביוגרפיות האישיות בלקסיקון "אישי ישראל" זה):

 1. הרב הגאון וכו' מוהר"ר רפאל אהרן ן' שמעון (קיירה)
 2. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אליהו חזן (אלכסנדריא)
 3. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק רפאל אשכנזי (אנקונא)
 4. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אלישע מפאנו (מילאנו)
 5. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים חזקיה מדיני חח"ם (חברון)
 6. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אפרים סרוי (קאסאלי)
 7. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חזקיה שבתי (יפו)
 8. הרב הגאון וכו' מוהר"ר דובעריש הכהן צייטלין (פאריז)
 9. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים מאיר נח לעווין הלוי (וילנא)
 10. הרב הגאון וכו' מוהר"ר בן ציון במוהר"ש (פאקאשאן)
 11. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אלטר סגל (ליפקאן)
 12. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ישראל בענדט פייוולזאהן (בייסגאלא)
 13. הרב הגאון וכו' מוהר"ר דניאל פינקזאהן (בריטשאהן)
 14. הרב הגאון וכו' מוהר"ר הראשון לציון יש"א ברכה (ירושלים)
 15. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יוסף חיים (בבל)
 16. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם צמח (אנרדינופולי)
 17. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יחיאל ברש"ה הכהן (קאלראש)
 18. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים ביזראנו (בוקארעשט)
 19. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ברוך מאנדלבוים הרב מטורווא (ירושלים)
 20. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ברוך קאהן מבריינסק (נויארק)
 21. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אהרן אלחדיף (טבריא)
 22. הרב הגאון וכו' מוהר"ר זאב וואלף ראדונסקי (פיסאצנא)
 23. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה בועזיז (אלגיר)
 24. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יונתן קאמיריני (פארמא)
 25. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים מאיר יחיאל הורוויץ (מעליץ)
 26. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם סגל איטנגא נכד הגאון מבראדי (בראדי)
 27. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה הררי (ארם צובה)
 28. הרב הגאון וכו' מוהר"ר דוד שלמה סלאסטש (אדעסא)
 29. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק הלוי וועביר מ"מ (קאלמעא)
 30. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ישראל פסח וועטשטיין (נאווסעלצא)
 31. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מאיר צבי יונג (ברודא)
 32. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שאול דוד סתהון (ענתאב)
 33. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב לעווי שו"ב (סאדאגורא)
 34. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק בהר"נ נכד הגאון מוולאזין (מילאסלאוויטש)
 35. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מאיר מרגליות (בארדיטשוב)
 36. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יאודה דוד קמחי (טראבלס)
 37. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שלום דובער נערינזאהן (קלעצק)
 38. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמשון טענין (בארלאד)
 39. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים ברלין (יעליסוועטגראד)
 40. הרב הגאון וכו' מוהר"ר סיני ד"ר שיפפער (קארלסרוי)
 41. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מאיר גאטיסמאן (יאססי)
 42. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים פאללק (יפו)
 43. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יחיאל מיכל היילפרין (טבריא)
 44. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודה לובעצקי (פאריש)
 45. הרב הגאון וכו' מוהר"ר דוב בעריש ווינטער (חאראסטקיב)
 46. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שלום געביל (ברעזיב)
 47. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים געלערענטער (קוטב)
 48. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודה ליב צירלסאהן (פרילוקא)
 49. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק הלוי הורוויץ (סטאניסלאוו)
 50. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יצחק הלוי הורוויץ (סטאניסלאוו)
 51. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם מתתיהו (יעליסוועטגראד)
 52. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק מאלצאן (קעלים)
 53. הרב הגאון וכו' מוהר"ר בן ציון קואינקה (ירושלם)
 54. הרב הגאון וכו' מוהר"ר עזריאל דומ"צ (טולטשין)
 55. הרב הגאון וכו' מוהר"ר גרשון שטערן (מארש לודאש)
 56. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמעיה יונאויטש (קערטש)
 57. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים קנאללר (פרעמישלא)
 58. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם זינגער (וואד פאלאטא)
 59. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אפרים סטאניסלאפסקי (מיאסקאפקא)
 60. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם נתן איילבערג (זגירז)
 61. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה מייזלש (פרעמישלא)
 62. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב שאול דוויך הכהן (כליז)
 63. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אלטר יחיאל נעבענצאהל (סטאניסלאוו)
 64. הרב הגאון וכו' מוהר"ר פינחס הלוי הורוויץ (בראדשין)
 65. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אלכסנדר משה ווייס (ארדויא)
 66. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמעון צבי ווייגער (קריפטש)
 67. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מנחם מענדל באבד (האמאר)
 68. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אפרים שלמה זלמן (ליפנא)
 69. הרב הגאון וכו' מוהר"ר נשיא רבני תוגרמה (קוסטאנטינופלי)
 70. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהושע העשל וואלרשטיין (רישא)
 71. הרב הגאון וכו' מוהר"ר דוב נחמן שפירא (מעזריטש)
 72. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים שמואל שור (באקארעשט)
 73. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב חנניא קובו (סאלוניק)
 74. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק טעפליצקי (וואזענסק)
 75. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אלטר אהרן ארי' (פאדילוי)
 76. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם פרידמאן (זגאריצא)
 77. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ישראל בערגער (בוקרעשט)
 78. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה פינחס ציקער (יולזע)
 79. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אליעזר דייטש (בניהאד)
 80. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים לערמאן (פראצק)
 81. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב תאומים (קאלאמעא)
 82. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמעון סופר בהגאון כתב סופר (ערלאה)
 83. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מנחם מענדל חיים לאנדא (נאווי דוואהר)
 84. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהושע אהרן ראבינאויטש (יאססי)
 85. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב אורנר (נאשעלסק)
 86. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אהרן הכהן (ראדים)
 87. הרב הגאון וכו' מוהר"ר דוב בער טשענגער (שאמלוי)
 88. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שלמה בן ציון טווארסקי (טשנאביל)
 89. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב חיים זעליג גאלדשלאג (לובראנץ)
 90. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים משולם הכהן קויפמאן (גאסטינין)
 91. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם יהודה ליב הערמאן (באראדיינקא)
 92. הרב הגאון וכו' מוהר"ר דוד צבי האפפמאן (בערלין)
 93. הרב הגאון וכו' מוהר"ר הלל ארי' ליב ליבשיטץ (לובלין)
 94. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמואל יעקב קאפיל הכהן קליגסבערג (אייוואנגראד)
 95. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודא ליב הכהן וואקסיר (דאשיוו)
 96. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמואל יצחק הילמאנן (ברעזין)
 97. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מנחם אדלער (קיטצינגען)
 98. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמואל הכהן בארנשטיין (שאטאווא)
 99. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אהרן גארדאן (נויארק)
 100. הרב הגאון וכו' מוהר"ר בן ציון אייזינשטאט (נויארק)
 101. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים צבי כהנא (פילאדעלפיא)
 102. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק יעקב ריינוס (לידא)
 103. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אליהו עקיבא ראבינאוויטש (פאלטאווא)
 104. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם שווארץ (ה. מאד)
 105. הרב הגאון וכו' מוהר"ר צדוק הכהן (פאריז)
 106. הרב הגאון וכו' מוהר"ר רפאל חיים משה ן' נאים (גיבראלטר)
 107. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודה יאסגאהאראצקי (פרילוקא)
 108. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים מאיר יחיאל שפירא (ראדיחוב)
 109. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יחיאל מיכל כהן (ראדאמישלא)
 110. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מסעוד חי ן' שמעון (קיירה)
 111. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים זאב רויזינבלום (יאווארזנע)
 112. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודא ליבוש ווארנפעלד (ברזאסטאק)
 113. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמואל פיהרער (מילאווקא)
 114. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים מרדכי ראללער (ניאמץ)
 115. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אלכסנדר טויביש (וואסלוי)
 116. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם אבא שנור (טארנאוו)
 117. הרב הגאון וכו' מוהר"ר נחום אורי געליס (סלאטווינא)
 118. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יחיאל מיכל הערשקאוויץ (מישקאלץ)
 119. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מאיר אראק (ייאזלאוויץ)
 120. הרב הגאון וכו' מוהר"ר גבריאל זאב מרגליות (הוראדנא)
 121. הרב הגאון וכו' מוהר"ר זאב שמואל עטינגער (האליטש)
 122. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים יוסף גרינבלום (בלאזעגדארף)
 123. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יונתן בנימין הורוויץ (אלשא קובין)
 124. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהושע פינחס באמבאך (אושפצין)
 125. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהושע פאלק זאב (פאלטישעץ)
 126. הרב הגאון וכו' מוהר"ר זלמן פרעגער (קעשינוב)
 127. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יוסף אלימלך האלברשטאם (קרשאנאוו)
 128. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהושע שלמה שפירא (גאלאץ)
 129. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אלעזר הורוויץ (ראדלחאוו)
 130. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יחזקאל פרענקל (הוסיאטין)
 131. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק יואל ראפאלאויטש (קרעמענטשוג)
 132. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ישראל שכנא הורוויץ (קאבעליאק)
 133. הרב הגאון וכו' מוהר"ר הלל בערמאן (פיראטין)
 134. הרב הגאון וכו' מוהר"ר בינוש לוריא (לאחוויץ)
 135. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יוסף קאטקאווסקי (פעריעא סלאוו)
 136. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים סאקאלאווסקי (יאהאטין)
 137. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מתתיהו בורשטיין (זאלאטאנאשא)
 138. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק דוד ווידראוויץ (ניעזין)
 139. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ליב אהרן אדלאזאראוו (בארזגא)
 140. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ישראל מלכין (באבראוויץ)
 141. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה ליב שלוץ (הלוחאוו)
 142. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אריה ליב האפט (קאנטאף)
 143. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב סלאנים  (נאווגאראדסיעוורסק)
 144. הרב הגאון וכו' מוהר"ר דוב (אמלין)
 145. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ליפא כהנסקי (האראדניא)
 146. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם ן' (נאוואזיבקאוו)
 147. הרב הגאון וכו' מוהר"ר בן ציון האפט (קלינצי)
 148. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אהרן מנוחין (זלינקא)
 149. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים דוד צבי חן (טשערניהאוו)
 150. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ניסן ראבינאויטש (באריספאל)
 151. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודא זאב ריזבאש (יאבלאנאוי)
 152. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יוסף משה רפאל פאזין (איטשניא)
 153. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם יצחק ציממערמאן (קרעמענטשוג)
 154. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מרדכי עפשטיין (אוזיראן)
 155. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שלום גאטמאן (יאססי)
 156. הרב הגאון וכו' מוהר"ר נחום (שענסטחוב)
 157. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודא גרשון פיקהאלץ (ליסיעץ)
 158. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אפרים פישל ניימאן (מאקאני)
 159. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים משה ריינהאלד  (בראדי)
 160. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משולם פייבוש גאטיספעלד  (בוקרעשט)
 161. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אליהו ברוך קאמאיי (מיר)
 162. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מרדכי מאיר באנעט (שטיינאמאנגר)
 163. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם זאננאבענד (נעשאווא)
 164. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מאיר טעננבוים (פוטנאק)
 165. הרב הגאון וכו' מוהר"ר דובער הלוי (זעלדאויץ)
 166. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים מענדל קעסטענבערג (ראדום)
 167. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודא ליב קאוואלסקי (וואלצלאוועק)
 168. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יוסף יצחק מנחם סמינו (נאפולי)
 169. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה ד"ר גידמאן (וויען)
 170. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודא טאפליצקי (וואזענסק)
 171. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה פריצקער (בארדיטשוב)
 172. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה בה"ר נפתלי צבי (סקווערא)
 173. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמואל זאנוויל (סקווערא)
 174. הרב הגאון וכו' מוהר"ר נפתלי הורוויץ (מעליטץ)
 175. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מרדכי (טאנכיר)
 176. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מענדל ראבין (באליגראד)
 177. הרב הגאון וכו' מוהר"ר קאפיל רייך (בודאפעסט)
 178. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מנחם מענדל לאנדא (ראשקוב)
 179. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב יוסף (קאסיב)
 180. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יחיאל משה סגל (מלאווא)
 181. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יקותיאל זלמן (וועקשנא)
 182. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  אברהם הורוויץ (אכנוב)
 183. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יוסף פערלאוו (קוידינאוו)
 184. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  משה ווייסקאף (פאריז)
 185. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  שמואל קולמבו (ליוורנו)
 186. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יוסף ישראל היילפרין (אדעסא)
 187. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יעקב חיים מנדלסאן (האראדעץ)
 188. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יחיאל מאיר גרינבארג (ניקאסטיל)
 189. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יצחק יעקב ראבינאויטש (פאניוועז)
 190. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יחיאל טויביש (סא"ג)
 191. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יחיאל מיכל היילפרין (בארשטשוב)
 192. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  מרדכי (אסמינא)
 193. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  מיכאל פאפו (וויען)
 194. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  שלמה הלוי (פירארא)
 195. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  נחום פייגינבוים (קראסינבראד)
 196. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  בן ציון פרידמאן (אשאמיר)
 197. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  חיים צבי סאלאוויצוג (בריסק)
 198. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יעקב זלמן (בריסק)
 199. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יצחק אליהו (וואלדימרעץ)
 200. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  זעקל באמבערגער (באדקיסינגען)
 201. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  שמואל משה לעווינסאן (ווילקי)
 202. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  שמחה בונם זרחין (סמאלענסק)
 203. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  אברהם גליקסמאן (סלוזיעווא)
 204. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  יעקב אפרימסאן (לאמסקע קורלנד)
 205. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  שמעי' שלמה ווערטהיים (בענדער)
 206. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  משה הינשפארג (קעשינוב)
 207. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  גדליה וועסטיל (מוינעשט)
 208. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  שלמה מעהר (בראיולוו)
 209. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  נפתלי הירץ תאומים (וואלקאטש)
 210. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  אריה ליבוש הורוויץ (סטריא)
 211. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  נתן לעווין (ראהטין)
 212. הרב הגאון וכו' מוהר"ר  שלום מרדכי (ברעזאן)
 213. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק שמעלקעס (לעמבערג)
 214. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אורי הכהן (סאמביר)
 215. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שלום קוטנא (אייזינשטאט)
 216. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אליהו מאיר פייווילזאהן (קראק)
 217. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים טייטילבוים (ה. מאד)
 218. הרב הגאון וכו' מוהר"ר דוד קליינהאנדלער (זבארוב)
 219. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מנחם מענדל מאהרלעס (ראפשיץ)
 220. הרב הגאון וכו' מוהר"ר זאב וואלף טורבאוויץ (קראז רוסיא)
 221. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם יעקב הלוי הורוויץ (פראבוזנא)
 222. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שלום הכהן יאללעס (מאשניסקא)
 223. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משולם ראטה (חאראסטקוב)
 224. הרב הגאון וכו' מוהר"ר בנימין ווייס (טשערנאוויץ)
 225. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק מאיר לעווינבערג (גראדזיסק)
 226. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב יוסף ספרד (קוניב)
 227. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה זיידא ווינער מו"ץ (קינוב)
 228. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמואל אברהם (קאסנטון ישן)
 229. הרב הגאון וכו' מוהר"ר נפתלי הירש לערנער (אוסטרא)
 230. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה קאווליר (פאגטשא)
 231. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יוסף לערנער (וואלאטשסק)
 232. הרב הגאון וכו' מוהר"ר טודרוס הכהן (ראש פינה)
 233. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה נחום ירושלמסקי (קיעליץ)
 234. הרב הגאון וכו' מוהר"ר נחמן חסיד (סטעפניץ)
 235. הרב הגאון וכו' מוהר"ר נתן נטע סגל לנדא (פיסטיאן)
 236. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה באבד (מיקוליניץ)
 237. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק ליב סופר (דראהביטש)
 238. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ליפא טייטלבוים (סיגעט)
 239. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם בנימין קלוגער (בראדי)
 240. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב יוסף גראס (נייערמאקקעפלאץ)
 241. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שלמה לילענפעלד (פאדהאייץ)
 242. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ישראל חיים בערלין (האללעאידי)
 243. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה האלברשטם (שינאווא)
 244. הרב הגאון וכו' מוהר"ר נתן נטע הלוי באמבערגער (ווירצבורג)
 245. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם דוב פאפיל (האנושישאק)
 246. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמואל וויינבערג (סלאנים)
 247. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שלמה זלמינא (ראשקוב)
 248. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שלמה בה"ר טעפליצקי (וואזאססענסק )
 249. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה דאנושעווסקי (סלאבאדקא)
 250. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שמעון שפירא (ראדוויץ)
 251. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים יעקב אבולעפייא (אזמירנה)
 252. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ישראל אברהם לערנער (טירעספאל)
 253. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודא ליב קאוואלסקי (וואלצלאוועה)
 254. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חנוך העניך פלאקסער (האסטרלענקא)
 255. הרב הגאון וכו' מוהר"ר נחום ווייס בלאט (קיוב)
 256. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה האגער (קאסיב)
 257. הרב הגאון וכו' מוהר"ר קלמען מקיד (ארמיאנסק)
 258. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם הורוויץ (שטעשאווניץ)
 259. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודא צבי יאללעס (סאמביר)
 260. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יוסף אלימלך כהנא (זשאדאן)
 261. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודא ליב יועטשיין (ברוסילאוו)
 262. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אליעזר גארדאן (טעלז)
 263. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יום טוב ליפמן לעווינסאוו (סלאוויאן)
 264. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אפרים פעלדמאן (טשעמראק)
 265. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים טשערנאוויץ (אדעסא)
 266. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהושע העשיל (ליטין)
 267. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אליעזר ראבינאוויץ (מינסק)
 268. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב לנדא (טשארקאב)
 269. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם שואל (חאטין)
 270. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מאיר ב"ר טובי' ליווען (נאוואווילסק)
 271. הרב הגאון וכו' מוהר"ר משה טאקסיר (גריגאריאפאלף)
 272. הרב הגאון וכו' מוהר"ר בנימין בישקא (טרעסטינא)
 273. הרב הגאון וכו' מוהר"ר עוזיאל צבי בלאסס הכהן (ריפין)
 274. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יהודא ליב קארעטץ (ראפטשיץ)
 275. הרב הגאון וכו' מוהר"ר צבי הירש בעדריקאוועצקע (רושקאן)
 276. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יוסף קרעצמער (באחמוט)
 277. הרב הגאון וכו' מוהר"ר ישראל ליפשיץ (איהומן)
 278. הרב הגאון וכו' מוהר"ר בן ציון יעקב לעוויטין (שידלאווע)
 279. הרב הגאון וכו' מוהר"ר טוביה באיי (טירקסלא)
 280. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יחיאל מיכל האוושא (שקוד)
 281. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שלמה יעקב שיין (לאצקאוו)
 282. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אלי' אהרן מיליקאווסקי (גראייגאווא)
 283. הרב הגאון וכו' מוהר"ר בן ציון הורוויץ (מאדין)
 284. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יונה מרדכי (זאגראטשין)
 285. הרב הגאון וכו' מוהר"ר בנימין זאב זינגער (ליפטא)
 286. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים צבי עהרנרייך (ה' מאד)
 287. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מנחם דוב דאגוצקי (מנשעסטער)
 288. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם עזרא (באלסאק)
 289. הרב הגאון וכו' מוהר"ר שלום קלינגסבערג (קרצעסאוויטץ)
 290. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם אביכזיר (נא אמון)
 291. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים דוד פעלדמאן (ראדאוויץ)
 292. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב גרינבערג (טארנרידא)
 293. הרב הגאון וכו' מוהר"ר בנימין וואלף (מיקאליוב)
 294. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מנחם מענדל מילער (זלאטשוב)
 295. הרב הגאון וכו' מוהר"ר אברהם אהרן יודעלאוויץ (מאנשעסטער)
 296. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יונה מרדכי במהר"א (זאקראטשין)
 297. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יצחק קולנצן (פאסלוי)
 298. הרב הגאון וכו' מוהר"ר יעקב הלוי ליפשיץ (קאוונא)
 299. הרב הגאון וכו' מוהר"ר מרדכי הכהן טרעלער (קראקא)
 300. הרב הגאון וכו' מוהר"ר חיים אריה הורוויץ (קראקא)